Rezerwaty przyrody oraz pomniki przyrody nieożywionej i powierzchniowej

Wykaz rezerwatów przyrody:

 1. Torfowisko pod Zieleńcem
 2. Wodospad Wilczki
 3. Bukowa Kalenica w Górach Sowich
 4. Puszcza Śnieżnej Białki
 5. Śnieżnik Kłodzki
 6. Nowa Morawa
 7. Jaskinia Niedźwiedzia

INFORMUJEMY, ŻE W PARKU NARODOWYM GÓR STOŁOWYCH NIE MA ŻADNYCH REZERWATÓW PRZYRODY. Są co najwyżej Obszary Ochrony Ścisłej (np. Szczeliniec Mały), ale nie są one zaliczane do odznaki „Poznajemy Turystyczne Hrabstwo Kłodzkie”)

Wykaz oficjalnie zarejestrowanych pomników przyrody nieożywionej i powierzchniowej (na podstawie Rozporządzenia nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody).

 1. Źródła Romanowskie – zespól źródeł krasowch – wywierzysk, dość mocno zarośniętych, występują w nich endemity wrotków i ślimak źródlarka karpacka (Po zjeździe z drogi krajowej na Romanowo po ok. 200 m skręcić w lewo. Źródło znajduje się w zadrzewieniu śródpolnym, ok. 150 m od skrzyżowania)
 2. Czartowski Kamień – Ostaniec granitowy – Skałka znajduje się w lesie przy drodze, zbudowana jest z granitów kudowskich wieku karbońskiego. Dla granitów tych charakterystyczna jest duża zawartość różowego skalenia (Znajduje się po prawej stronie drogi z Czermnej do Pstrążnej, to grupa skalna położona przy drodze z Kudowy Zdroju do Pstrążnej na krótkim grzbiecie odchodzącym od wzniesienia ” Duże Brusznice”, w widłach potoku Czermnica i jego dopływu, na wysokości około 540 m n.p.m )
 3. Skałki Pasterskie – ostańce zbudowane z warstw piaskowców i zlepieńców kredowych tworzą mury skalne o osiach NS, powstały one w wyniku wychylenia tektonicznego pierwotnie pologich warstw piaskowców i zlepieńców. (Dobrze widoczna z drogi prowadzącej z Idzikowa do Kamiennej, zlokalizowana na szczycie wzniesienia, niecałe 200 m na zachód od drogi)
 4. Diabelskie Głazy – Kompleks skałek – skałki zarośniete i słabo widoczne zbudowane z łupków i amfibolitów z których zbudowany jest zamek szczerba znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie (Znajdują się przy niebieskim szlaku turystycznym, na ich szczycie stoją ruiny zamku)
 5. Diamentowe Skały – Skałki zbudowane z dolomitów i ankerytów wtórnie zsylifikowanych z dużą zawartością hematytu. Nazwa pochodzi od błyszczących polew kwarcowych na powierzchniach kamieni. Skałki są silnie zerodowane po dużej części na skutek erozji lodowcowej (Znajdują się w grzbietowej partii Lirnika, ok. 350 m na północ od nieruchomości zlokalizowanej w Jugowie przy ul. Wysiedleńców 8)
 6. Jaskinia Radochowska – jest to jaskinia krasowa powstała w wapieniach krystalicznych na kontakcie z łupkami łyszczykowymi. (Jaskinia zlokalizowana jest ponad 2 km na północ od drogi nr 392 (prowadzi tam dobrze oznakowana trasa) )
 7. Solna Jama – błąd w opisie jest to jaskinia krasowa a nie wyrobisko powydobyciu soli. Nazwa pochodzi od wapienia gruboziarnistego przypominajacego wyglądem kryształy soli. Wapienie te tworzą soczewkę w obrębie łupków. (Znajduje się w lesie przy niebieskim szlaku, ok. 1300 m na południe od Gniewoszowa i ok. 120 m na południe od granicy lasu)
 8. Wapniarka – Nieczynny kamieniołom marmurów na wschodnim stoku wzgórza Wapniarka (518 m n.p.m.) w pół.-zach. części pasma Krowiarek (Znajduje się przy szosie Kłodzko-Bytrzyca Kłodzka, powyżej czynnego kamieniołomu, u podnóża „Wapniarki”)

Nasze koła i kluby

Oddział PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku nadzoruje działalność Kół i Klubów PTTK:

 1.     Kłodzkie Koło PTTK
 2.     Koło PTTK im. „Ducha Gór Liczyrzepy” w Dusznikach-Zdroju
 3.      Koło PTTK im. „Gwarków Noworudzkich” w Nowej Rudzie
 4. Koło PTTK w Kudowie-Zdroju
 5. Klub „Koło Przewodników Sudeckich w Kłodzku”
 6. SKKT „Wędrowni Homolanie” w Lewinie Kłodzkim
 7. SKKT w Jaszkowej Dolnej
 8. SKKT w Otmuchowie

Komisja Krajoznawcza

6. lutego 2020r. powołano do istnienia Komisję Krajoznawczą przy Oddziale PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku.

Skład Zarządu Komisji:

 1. Przewodnik Sudecki, Magdalena Gutt – przewodnicząca
 2. Przewodnik Sudecki, Joanna Marcinkowska – wiceprzewodnicząca
 3. Przewodnik Sudecki, Witold Telus – sekretarz

W skład Komisji weszli także:

1.Przewodnik Sudecki, Piotr Wojnarowski
2. Przewodnik Sudecki, Andrzej Sobczyński
3. Przewodnik Sudecki, dr Aneta Marek
4. Przewodnik Sudecki, Radosław Pasionek
5. Krajoznawca, Leszek Majewski
6. Przewodnik Sudecki, Jarosław Marcinkowski
7. Krajoznawca, Piotr Pawlukiewicz

Propozycje do planu pracy na kadencję 2020-2024:

1. Odnowienie tablicy na Twierdzy Kłodzkiej poświęconej Wojciechowi Kętrzyńskiemu
2. Zebranie i wydanie publikacji związanej z legendami kłodzkimi
3. Podjęcie starań o organizację kursu języka czeskiego
4. Organizacja Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Krajoznawczo-Turystycznego PTTK
5. Stworzenie przewodnika „od źródła do ujścia Nysy Kłodzkiej” – zwrócenie się do gmin nad biegiem rzeki o przekazanie informacji i wsparcie realizacji projektu.
6. Opracowanie folderu o odcinku kolei Kłodzko-Kudowa – ze wsparciem gmin na trasie kolei.
7. Zachęcenie prowadzenia „Ksiąg pamięci” przez schroniska, hotele etc. w formie konkursu
8. Włączenie reprezentanta Komisji do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej (DOT).
9. Promocja zabytków, szczególnie mniej rozpoznawalnych, ujawnianie miejsc zapomnianych, zaniedbanych i uruchomienie sposobów na ratowanie tych miejsc.
10. Umieszczenie poprawnej informacji o „kamieniu z kapeluszem” w Kłodzku
11. Podjęcie działań związanych z prostowaniem nieścisłości historycznych w Kłodzku.
12. Odtworzenie statuetki Libuszy (Valeski, Ludmiły) na Twierdzy Kłodzkiej
13. Dołączenie do władz powiatu w ramach uczestnictwa w Targach Turystyki we Wrocławiu – promocja przewodnictwa na Ziemi Kłodzkiej. Rozważyć współpracę długofalową w tym zakresie z innymi podmiotami branży turystycznej.


Władze Oddziału

Władze wybrane na Walnym Zjeździe sprawozdawczo-wyborczym 26. marca 2017r.

Zarząd Oddziału:

Prezes – Piotr Wojnarowski
Wiceprezes – Krzysztof Kaszuba
Wiceprezes – Witold Telus
Sekretarz – Wiesław Tarnawski
Skarbnik – Ewa Szczepańska
Członek Zarządu – Marek Krzan
Członek Zarządu – Piotr Pawlukiewicz

Komisja Rewizyjna (skład uzupełniony podczas Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu 6. maja 2018 roku):

Prezes – Danuta Lanczares
Wiceprezes – Andrzej Talarek
Sekretarz – Barbara Nitecka (od 2018r.)
Członek OKR – Andrzej Wiśniewski
Członek OKR – Krystyna Golob (od 2018r.)

Sąd Koleżeński:

Prezes – Andrzej Mirski
Sekretarz – Maria Ozierańska
Członek Sądu – Czesław Dominas
Członek Sądu – Andrzej Berczyński
Członek Sądu – Andrzej Dworakowski

Mandatariusz Oddziału – Andrzej Berczyński

Odznaka regionalna

(Tysięczniki Ziemi Kłodzkiej, Wieże Widokowe Ziemi Kłodzkiej, Krzyże i Kapliczki Kamienne Ziemi Kłodzkiej)

 1. Odznaki można wykupić bezpośrednio w biurze Oddziału – każda kosztuje 20,- zł – za okazaniem legitymacji zdobywcy.
 2. Można zamówić je wysyłkowo wpłacając po 20,- zł za każdą sztukę na nasze konto bankowe: 98 9523 0001 0001 8845 2000 0001 plus 10,- zł na koszt wysyłki.
 3. W tytule wpłaty należy podać numer legitymacji zdobywcy. Tylko zdobywca może posiadać odznakę. Wpłaty bez podanego numeru legitymacji będą zwracane z opisem „Sprzedaż niemożliwa. Odznaki tylko dla zdobywców.
 4. Weryfikacja odbywa się w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca

Sympozjum Sudeckie
I Międzynarodowe Sudeckie Sympozjum Naukowe

Ziemia Kłodzka

w kulturze, architekturze, przyrodzie

Kladské Pomezi

v oblasti kultury, architektury, přírody

16 – 17 listopada 2019 r.

Hotel „Metro” Boguszyn – Kłodzko

Ziemia Kłodzka to region historyczny o niebywale zróżnicowanym krajobrazie przyrodniczym i kulturowym. Cechuje go urozmaicona budowa geologiczna, rzeźba terenu, a także szata roślinna, które mają wyjątkowy charakter w skali Polski i są wyznacznikiem atrakcyjności turystycznej tego terenu. Równie bogate jest dziedzictwo kulturowe – region Ziemi Kłodzkiej ukształtowała przez stulecia różnorodna działalność człowieka. Pozostawiła ona ślady w krajobrazie związane z wydarzeniami historycznymi, w postaci m.in. różnowiekowych obiektów warownych, rezydencjonalnych, sakralnych, poprzemysłowych oraz tradycyjnej architektury wiejskiej.

Międzynarodowe Sympozjum Naukowe z udziałem gości zagranicznych ma charakter interdyscyplinarny i adresowane jest do szerokiego grona odbiorców: naukowców, przewodników, krajoznawców, samorządowców oraz innych osób, którym bliska jest tematyka Ziemi Kłodzkiej.

Problematyka sympozjum obejmuje zagadnienia:

– przyrodnicze uwarunkowania rozwoju Ziemi Kłodzkiej,

– funkcjonowanie obszarów chronionych,

– zmiany w krajobrazie kulturowym,

– osadnictwo i religia w kontekście historycznym,

– rozwój turystyki i rekreacji;

– kultura, architektura i sztuka Ziemi Kłodzkiej,

– współpraca regionów trans-granicznych.

Komitet Naukowy:

prof. dr hab. Wojciech Ciężkowski (Politechnika Wrocławska)

prof. PhDr. Ondřej Felcman, CSc. (Univerzita Hradec Králové)

prof. dr hab. Piotr Migoń (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Grzegorz Podruczny (prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. Jacek Potocki (prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu)

dr hab. Tomasz Przerwa (prof. Uniwersytetu Wrocławskiego)

dr hab. Joanna Szczepankiewicz-Battek (prof. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu)

dr hab. Agnieszka Latocha (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Krzysztof Widawski (Uniwersytet Wrocławski)

doc. PaedDr Jiří Štyrský, CSc (Univerzita Hradec Králové)

RnDr Mgr Tomas Burda (Univerzita Hradec Králové)

Komitet Organizacyjny:

Przewodniczący: Krzysztof Kaszuba

Sekretarz: Piotr Wojnarowski

Członkowie:

Zbigniew Gołąb

Sławomir Kaszuba

Aneta Marek

Wiesław Tarnawski

Patronat honorowy:

Starosta Powiatu Kłodzkiego Maciej Awiżeń

Burmistrz Miasta Kłodzka Michał Piszko

Prezes Wodociągów w Kłodzku Waldemar Bicz

Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK

Sponsorzy:

Miasto Kłodzko

Starostwo Powiatowe w Kłodzku

Wodociągi Kłodzkie

Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK

Park Narodowy Gór Stołowych

WAŻNE INFORMACJE:

Terminy nadsyłania zgłoszeń:

I termin do 30 czerwca 2019 r. – koszt uczestnictwa 250 zł

II termin do 30 września 2019 r. – koszt uczestnictwa 300 zł

Koszt uczestnictwa w Sympozjum obejmuje:

– 3 przerwy kawowe,

– 2 obiady,

– uroczystą kolację,

– wycieczkę do kolegiaty kłodzkiej,

– wycieczkę na Owczą Górę (Mała Twierdza),

– transport autokarem,

– materiały konferencyjne.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać w formie elektronicznej na adres e-mail: poczta@klodzko.pttk.pl

Wpłaty:

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

Bank Spółdzielczy w Kłodzku: 98 9523 0001 0001 8845 2000 0001

w tytule przelewu proszę wpisać „sympozjum”.

Publikacja:

Termin nadsyłania publikacji na adres e-mail:poczta@klodzko.pttk.pl upływa 30 czerwca 2019 r.

Artykuły naukowe zostaną opublikowane w formie monografii naukowej w wydawnictwie

z listy MNiSW.

Miejsce obrad:

Hotel „Metro”, Boguszyn 79 b, 57-300 Kłodzko

Istnieje możliwość zamówienia noclegów w miejscu obrad Sympozjum Naukowego.

Organizator nie zapewnia noclegu.

Ramowy program Sympozjum Naukowego:

Dzień 1

08.00-09.00 rejestracja uczestników

09.00-09.30 powitanie gości i otwarcie Sympozjum

09.30-11.30 sesja plenarna

11.30-12.00 przerwa kawowa

12.00-13.15 sesja referatowa I

13.15-13.30 przerwa kawowa

13.30-14.45 sesja referatowa II

15.00-15.45 obiad w restauracji „Metro”

16.00-17.30 przejazd autokarem do Kłodzka i zwiedzanie kolegiaty kłodzkiej

19.00-22.00 uroczysta kolacja w restauracji „Metro”

Dzień 2

09.00 – 11.30 sesja referatowa

12.00 -14.00 przejazd do Kłodzka i zwiedzanie Małej Twierdzy na Owczej Górze

14.15 – obiad w restauracji „Metro”

15.00 – zakończenie Sympozjum Naukowego

Poznajemy Turystyczne Hrabstwo Kłodzkie

Odznaka THK

REGULAMIN ODZNAKI KRAJOZNAWCZEJ PTTK
POZNAJEMY TURYSTYCZNE HRABSTWO KŁODZKIE”

 1. Odznakę regionalną „Poznajemy Turystyczne Hrabstwo Kłodzkie” ustanowiono dla uczczenia 70-lecia istnienia Polskiego Towarzystwa Turystyczno–Krajoznawczego oraz popularyzacji turystyki i krajoznawstwa.
 2. Celem odznaki jest popularyzacja ziemi kłodzkiej dawnego Hrabstwa Kłodzkiego, zachęcenie do poznawania historii, zwiedzania zabytków architektury, różnorodnych form ochrony przyrody i innych obiektów krajoznawczych.
 3. Nadzór nad zdobywaniem Odznaki sprawuje Komisja Turystyki Pieszej Oddziału „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku.
 4. Odznaka jest trzystopniowa, a zdobycie jej wymaga spełnienia warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.

II. Warunki zdobywania odznaki

 1. Odznakę można zdobywać od 5 roku życia uczestnicząc w imprezach turystyczno – krajoznawczych (zbiorowych lub indywidualnych) odbywających się na terenie ziemi kłodzkiej. Dzieci i młodzież szkolna zdobywają odznakę pod opieką osób dorosłych.
 2. Odznakę zdobywa się na własną odpowiedzialność podczas pieszych wędrówek przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa oraz przestrzegania przepisów dotyczących poruszania się po obszarach chronionych i w rejonach granicy państwowej.
 3. W ciągu roku można zdobyć tylko jeden stopień odznaki. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni.
 4. Potwierdzenia i opisy zwiedzanych obiektów należy zamieścić we własnoręcznie wykonanej kronice.
 5. Kronika powinna być prowadzona (na wszystkie trzy stopnie) w jednym zeszycie.
 6. Potwierdzeniem mogą być pieczątki ze zwiedzanych obiektów, bilety wstępu, fotografie wykonane na tle zwiedzanego obiektu. Prawo potwierdzania mają także członkowie kadry programowej PTTK, jeżeli uczestniczyli w danej wycieczce.
 7. Odznakę krajoznawczą „Poznajemy Turystyczne Hrabstwo Kłodzkie” można zdobywać z innymi odznakami turystyki kwalifikowanej lub krajoznawczymi.
 8. Wybrany obiekt zalicza się tylko raz niezależnie od stopnia odznaki.
 9. Poszczególne stopnie odznaki można zdobyć po zaliczeniu wskazanej w tabeli ilości miast i innych obiektów. Miasta będące jednocześnie uzdrowiskami należy zaliczać jako miasto i uzdrowisko.
 10. Zdobywanie Odznaki rozpoczyna się od 1 kwietnia 2021 r. Nie zalicza się wcześniejszych potwierdzeń odwiedzeń.
 11. Na poszczególne stopnie odznaki należy spełnić następujące warunki:
Wyszczególnienie Brązowa Srebrna Złota
Miasta 2 4 5
Uzdrowiska 1 2 2
Zabytki techniki 1 2 3
Zamki, pałace, twierdze 3 5 6
Zabytki sakralne 2 4 6
Muzea, skanseny 1 2 3
Parki narodowe i krajobrazowe 1 1 1
Rezerwaty przyrody, pomniki przyrody nieożywionej i powierzchniowej (WYKAZ) 2 3 4
Parki – zabytkowe, uzdrowiskowe i arboreta 1 2 3
Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne Parku Narodowego Gór Stołowych 1

III. Weryfikacja odznak

 1. Odznakę weryfikuje Oddziałowy Referat Weryfikacyjny KTP w Kłodzku.
 2. Podstawą do weryfikacji jest przedłożenie kroniki z poświadczeniami i opisami zwiedzanych obiektów, zgodnie z regulaminem. W kronice powinny znaleźć się, na pierwszej stronie, dane osobiste ubiegającego się o Odznakę tj. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania i rok urodzenia oraz nr telefonu. Kronika powinna posiadać osobną stronę z miejscem na adnotację o przyznaniu Odznaki.
 3. Kronikę należy dostarczyć do Oddziału PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku, ul. Wita Stwosza 1, 57-300 Kłodzko.
 4. W przypadku przesyłki pocztowej należy dołączyć zaadresowaną kopertę zwrotną z adresem i naklejonymi znaczkami według aktualnie obowiązującej taryfy.
 5. Przyznanie Odznaki upoważnia do wykupienia i noszenia Odznaki.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Komisja Turystyki Pieszej Oddziału PTTK „Ziemi Kłodzkiej” prowadzi rejestr zdobywców Odznaki i publikuje go na stronie internetowej Oddziału.
 2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Komisji Turystyki Pieszej.
 3. Regulamin i wzór odznaki, został uchwalona przez Zarząd Oddziału PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku w dniu: 17.03.2021 r. (uchwała nr 72/2017/2021) i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.