Wstąp do PTTK

Zgłoś się do najbliższego Oddziału PTTK! Umów się na spotkanie i przyjdź do nas z dokumentem tożsamości, dwiema fotografiami i pieniędzmi na składkę oraz wpisowe.

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze jest stowarzyszeniem skupiającym turystów, którzy zrzeszają się w celu uprawiania turystyki i krajoznawstwa oraz swój czas, siły i umiejętność poświęcają pracy społecznej w Towarzystwie. W Towarzystwie zrzeszonych jest około 60 tysięcy członków zwyczajnych PTTK opłacających regularnie składkę członkowską.

Jak zapisać się do PTTK?
W pierwszej kolejności należy się zapoznać ze Statutem PTTK oraz z „Kartą praw i obowiązków członka PTTK” . Następnie odwiedź Oddział PTTK – najlepiej nasz Oddział „Ziemi Kłodzkiej”.

Przy sobie powinieneś mieć dowolny dokument potwierdzający Twoją tożsamość, dwa zdjęcia formatu 30×40 mm oraz gotówkę na składkę członkowską i wpisowe. W oddziale koledzy mogą zaproponować przynależność do określonego koła bądź klubu – warto się ich poradzić i wybrać koło/klub najbardziej nam odpowiadający. Po trwających kilkanaście minut formalnościach polegających na wypełnieniu deklaracji członkowskiej oraz wypisaniu przez kolegów z oddziału legitymacji staniesz się członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Kto może być członkiem PTTK?

Członkiem zwyczajnym PTTK może być:

obywatel polski lub cudzoziemiec, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych;
niepełnoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
małoletni w wieku poniżej 16 lat za zgodą jego przedstawicieli ustawowych.
Młodzież szkolna może być zrzeszana w szkolnych kołach krajoznawczo-turystycznych PTTK co nie ogranicza jej prawa do zrzeszania się w innych kołach i klubach PTTK – jednostkach organizacyjnych oddziałów PTTK.

Członkostwo zwyczajne w PTTK powstaje przez złożenie pisemnej deklaracji i przyjęcie w poczet członków przez zarząd koła, klubu lub oddziału PTTK.

Do czego będę miał prawo jako członek PTTK?
Członek zwyczajny PTTK ma prawo:

wybierać i być wybieranym do władz PTTK;
zgłaszać wnioski dotyczące działalności PTTK;
brać udział w działalności oraz korzystać z pomocy, obiektów i urządzeń PTTK na zasadach określonych przez Zarząd Główny;
nosić odznakę organizacyjną PTTK.
Dodatkowo członkom PTTK przysługują rabaty PTTK zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego nr 109/XV/2003 w sprawie rabatu handlowego PTTK . Listę obiektów, które udzielają rabatów na podstawie legitymacji PTTK znajdziesz tutaj .

Jakie będę miał obowiązki jako członek PTTK?
Członek zwyczajny PTTK jest obowiązany:

przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz PTTK;
uczestniczyć w działalności PTTK;
reprezentować godnie imię turysty polskiego;
regularnie opłacać składkę członkowską.
Szczegółowo prawa i obowiązki członka PTTK na podstawie art. 15 Statutu PTTK określa „Karta praw i obowiązków członka PTTK” stanowiąca załącznik do Uchwały Zarządu Głównego PTTK nr 164/XIV/2001 z dnia 23 czerwca 2001 roku .

Kto ustala wysokość składki i ile ona wynosi?
Wysokość podstawowej rocznej składki PTTK uchwala Zarząd Główny PTTK na podstawie art. 30 pkt 2 ust. 3 Statutu PTTK .

Wysokość składki i wpisowego w roku 2018 reguluje Uchwała Zarządu Głównego PTTK . Uchwała ta wprowadza następujące kwoty:

55 zł – składka normalna
30 zł – składka ulgowa
25 zł – składka ulgowa młodzieżowa za okres od 01.01 – 31.12.2018 r.
15 zł – skladka ulgowa młodzieżowa za okres od 01.09 – 31.12.2018 r.
Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej są:

opiekunowie szkolnych kół PTTK,
osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca – do ukończenia 26 roku życia,
jedno z rodziców lub opiekun prawny osoby małoletniej opłacający składkę za każde dwie osoby małoletnie ( składka rodzinna)
emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością.
kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów
osoby pobierające świadczenia przedemerytalne
bezrobotni.
Zwolnieni z obowiązku opłacania składki członkowskiej są członkowie Honorowi PTTK oraz młodzież z domów dziecka, zakładów opiekuńczych, szkół specjalnych.

Wpisowe do PTTK jest opłatą jednorazową wnoszoną przy składaniu deklaracji członka PTTK. W kwocie tej kryje się również opłata za legitymację PTTK i opłata za znaczek-przypinkę PTTK. Obecnie wpisowe wynosi:

15 zł dla osoby opłacającej składkę normalną,
8 zł dla osoby opłacającej składkę ulgową (z wyjątkiem uczniów),
6 zł dla uczniów do poziomu szkoły ponadgimnazjalnej włącznie.
Opłacenie rocznych podstawowych składek członkowskich udokumentowane jest wklejeniem na odwrocie legitymacji członka PTTK znaczka wydanego przez ZG PTTK.

Usługi przewodnickie

Oferujemy usługi licencjonowanych przewodników i pilotów wycieczek z uprawnieniami:

 • górskimi na Sudety
 • terenowymi na Dolny Śląsk
 • na czeską Pragę

Wielu naszych przewodników prowadzi wycieczki w językach obcych (angielski, niemiecki, rosyjski, czeski).

Orientacyjne ceny usług:

Ziemia Kłodzka (bez wycieczek górskich)
Do 4 godzin – 350 zł
Powyżej 4 godzin – 450 zł ( max do 8 godz. ) każda następna godzina + 25 zł
Wycieczki górskie 550 zł

Praga 600 zł

Czechy (Adrspach, Nachod, Dvur Kralove, Broumov, Kutna Hora, Nove Mesto i inne bez Pragi) 450 zł

WiedeńBrno, Budapeszt 750 zł

Usługa w języku obcym +50%

Aby zamówić usługę przewodnicką należy:

1) Wypełnić formularz kalkulacji ceny:


2) Po zaakceptowaniu wyceny proszę wypełnić zamówienie:

UWAGA: Planując wycieczki w tzw. „wysokim sezonie” (kwiecień-czerwiec) prosimy o dokonanie zamówienia z odpowiednim wyprzedzeniem (minimum 1 miesiąc wcześniej).

Regulamin korzystania z usług przewodnickich PTTK Kłodzko:

 1. Podane ceny usług mają charakter orientacyjny i nie są wiążące. Ostateczna cena usług jest ustalana indywidualnie.
 2. Kalkulację przeprowadza Biuro PTTK w Kłodzku. Podane ceny są cenami brutto i zawierają wynagrodzenie dla przewodnika oraz prowizję Biura PTTK.
 3. Kalkulacja otrzymuje swój numer, na który można się powołać przy składaniu zamówienia.
 4. Zamówienie na usługę składa się drogą e-mailową lub za pomocą odpowiedniego formularza.
 5. Złożenie zamówienia oznacza konieczność opłacenia zaliczki za usługę w kwocie 50,- zł.
 6. Zamówienie bez opłaconej zaliczki pozostaje nieważne i nie podlega realizacji.
 7. Rezygnacja z usług przewodnickich wymaga złożenia odpowiedniej informacji drogą e-mailową lub pisemną na adres Biura PTTK w Kłodzku.
 8. Rezygnacja z usługi przewodnickiej w terminie krótszym niż 14 dni przed jej realizacją może spowodować przepadek zaliczki. W pozostałych przypadkach zaliczka jest zwracana na konto zamawiającego.
 9. Oddział PTTK Kłodzko gwarantuje najwyższą jakość usług licencjonowanych przewodników. Jeżeli jakość usług budzi zastrzeżenia należy złożyć odpowiednią reklamację na adres Oddziału PTTK Kłodzko
 10. W treści reklamacji należy ująć swoje dane, informacje o wycieczce, imię i nazwisko przewodnika oraz opis sytuacji i zachowań, które są podstawą do reklamacji usług. W reklamacji należy zawrzeć roszczenie wobec Oddziału PTTK (zwrot wpłaty, zwrot części wpłaty, inna forma rekompensaty)
 11. Na rozpatrzenie reklamacji Zarząd Oddziału ma 14 dni roboczych, licząc od dnia wpłynięcia reklamacji.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze, Oddział „Ziemi Kłodzkiej” z siedzibą ul. Wita Stwosza 1, 57-300 Kłodzko, e-mail poczta@klodzko.pttk.pl tel. 748673740.

Dane osobowe są gromadzone w celu realizacji zamówionych usług. Dane są chronione zgodnie z Polityką Prywatności PTTK. Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub sprostowania danych poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia za pomocą poczty e-mail lub pisemnie.

Państwa dane nie będą używane do innych celów niż realizacja zleconych usług, nie będą także przekazywane podmiotom trzecim, z wyłączeniem służb uprawnionych.

Wycieczki autokarowe

Koszt wycieczki PTTK obejmuje:
– przejazd autokarem
– usługę przewodnicką
– ubezpieczenie NNW
– ubezpieczenie KL (przy wycieczkach zagranicznych)

Wyjazd z Kłodzka, parking przy markecie E.Leclerc (ul. Dusznicka):
Lokalizacja parkingu autokaru

Zapisy na wycieczki najpóźniej na 2 dni przed wyjazdem.
Zgłoszenia telefoniczne: +48 74 867 37 40
Zgłoszenia e-mailowe: poczta@klodzko.pttk.pl
Przy zgłoszeniu proszę podać nazwiska i imiona uczestników
Przyjęcie zgłoszenia po wpłacie na nasze konto: 98 9523 0001 0001 8845 2000 0001
Po dokonaniu wpłaty prosimy o e-mail z potwierdzeniem płatności, wybraną wycieczką (termin, kierunek) i listą uczestników.

Dzień

Wyj. Pow.

Impreza

Cena

13,17,20, 24.02
3,10.03

6,30

20,30

P R A G A

85 + 32KC

metro

24.02

5,00

00,30

W I E D E Ń

185

3.03

5,00

23,30

D R E Z N O

175 + wstęp

12, lub12 Euro

24.02

3.03

6,30

21,30

JASKINIA MACOCHY

90 +450 KC

dzieci +270 KC

16,19, 23.02

2,9.03

10,00

16,45

SKALNE MIASTO Adrspach

52 + 80KC

dzieci + 40 KC

22.02

13,00

20,30

NOVE MESTO + Nachod

zamek + ogrody + starówka

45 +130KC

ulg. 90 KC

1.03

13,00

20,30

BROUMOV

ZWIEDZANIE BROWARU + DEGUSTACJA PIWA

52

+200 KC

21, 28.02

12,55

20,30

PANORAMA RACŁAWICKA

oraz zwiedzanie Wrocławia

85 ulg. 78

w tym wstęp

24.02

3.03

10,20

18,40

WROCŁAW

zwiedzanie AFRYKARIUM,w tym podwodny świat

55 + wstęp

40 ulg.30 zł

25.02

4.03

14,30

17,30

KOPALNIA ZŁOTA W ZŁOTYM STOKU

40+ WST.12 Z

17,23.02

2,10.03

10,00

18,30

ZAMEK KSIĄŻ i PALMIARNIA

60+ WST. 29 ZŁ

19.02

14,30

19,00

JASKINIA NIEDŹWIEDZIA

W KLETNIE

50+ wstęp 27zł

dzieci 22zł

Aktualności

odznaka_przodownik_kolor.png

 Komunikat Dolnośląskiej Komisji Egzaminacyjnej ds. PTG

 

Dolnośląska Komisja Egzaminacyjna ds. Przodowników Turystyki Górskiej
ustaliła terminy egzaminów w latach 2018-2021. Szczegółowe informacje dostępne są w poniższym dokumencie:

TERMINY EGZAMINÓW (PDF)

 

Krajowa Konferencja Aktywu Turystyki Górskiej PTTK 03.03.2018 r.
W dniach 2 – 4.03.2018 r z inicjatywy ZG PTTK odbyła się Krajowa Konferencja Aktywu Górskiego PTTK. Gospodrzem obrad był Oddział PTTK Ziemia Sanocka w Sanoku. Delegatem naszego Oddziału był kol. Krzysztof Kaszuba.
Celem Konferencji było dokonanie oceny działalności Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK w latach 2014-2018 oraz wybór Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK na kolejną kadencję, tj. na lata 2018-2021.
Oficjalne rozpoczęcie Krajowej Konferencji Aktywu Turystyki Górskiej nastąpiło na Zamku Sanockim w dniu 02.03.2018 r. Po przywitaniu delegatów i przemówieniach gości zaproszonych, uczestnicy konferencji mieli możliwość zwiedzenia zamku oraz obejżenia kolekcji obrazów i fotografii Zdzisława Beksińskiego. Następnie wszyscy udali się do Pałacu w Olszanicy, właściwego miejsca obrad Aktywu Turystyki Górskiej.

W sobotni poranek kol. Jerzy Gajewski, ustępujący przewodniczący KTG ZG PTTK, przywitał delegatów i zaproszonych gości, a następnie wybrano prezydium obrad. Przewodniczącym zebrania został kol. Marek Szot z Wrocławia, zastępcą wybrano kol. Stanisława Sieradzkiego z Sanoka, a sekretarzem wybrano kol. Mikołaja Majewskiego z Gniezna. 

 

Po wyborze komisji roboczych i stwierdzeniu prawomocności konferencji wręczono wyróżnienia, następnie Przewodniczący KTG ZG PTTK przedstawił sprawozdanie 
z działalności za minioną kadencję, tj. Lata 2014 – 2018, po czym podjęto dyskusję nad sprawozdaniem. Kolejnym punktem porządku obrad Konferencji była dyskusja na temat kierunków działania KTG ZG PTTK w przyszłej kadencji. Po klejnych punktachy porządku obrad rozpoczęto wybory 9 osób do nowej KTG ZG PTTK. Na 14 kandydatów, w pierwszej turze przeszło 7 osób. W związku z powyższym zarządzono kolejną turę wyborów. Zgodnie z ordynacją wyborczą w drugiej turze głosowano na dwie osoby, które były wybierana z czterech kandydatów, którzy otrzymali najwiecej głosów w pierwszej turze. Ten etap wyborów zakończył się wybraniem tylko jednego członka nowej KTG. Następne tury pozwoliły wyłonić ostatniego z członków komisji. 
Ostatecznie po ukonstytuowaniu się KTG ZG PTTK przedstawia się następująco:

Jerzy Gajewski – Kraków – przewodniczący
Marek Szot – Wrocław – wiceprzewodniczący
Janusz Konieczniak – Kraków – sekretarz
Tomasz Dziurawiec – Rzeszów
Mikołaj Majewski – Gniezno
Mateusz Murzyn – Myślenice
Jacek T. Nowicki – Warszawa
Jacek Pielich – Wałbrzych
Karol Piotrowski – Krotoszyn

Opiekunem Komisji z ramienia ZG PTTK jest Jacek Potocki – Jelenia Góra. 
Przedstawiamy galerię zdjęć z Konferencji – zobacz.

 

 Rajd ,, KARTOFELEK”.
  
W dniu 7 października 2017 r. Koła O/PTTK Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku podsumowały sezon turystyczny na Górze Świętej Anny. Wiodły na nią dwie trasy piesze:
1. Ze Ścinawki Średniej przez Górę Wszystkich Świętych;
2. Ze Zdrojowiska przez Rudą.
Pogoda nas nie rozpieszczała. Silnie wiejący wiatr prawie uniemożliwił rozpalenie ogniska. Końcem, końców tuż przed samym przyjściem ekip ogień zapłonął i był wybawieniem dla wielu zmarzniętych osób. Trzeba w tym miejscu Podziękować gospodarzom terenu, to jest Burmistrzowi Nowej Rudy, którego reprezentował Przewodniczący Rady Miasta Przewodnik Sudecki Kol. Andrzej Behan. Po krótkim podsumowaniu przez Prezesa Oddziału PTTK kol. Piotra Wojnarowskiego, Prezesi Kół i Klubów Turystycznych wręczyli legitymacje nowym członkom PTTK oraz zdobyte odznaki turystyczne. Nie ma rajdu turystycznego bez ogniska i pieczenia kiełbasek, a te mogliśmy pitrasić na ogniu dzięki uprzejmości dyskontu spożywczego CARREFOUR z Kłodzka. Po kiełbaskach przyszedł czas na konkurs wiedzy turystycznej, który zdominowali członkowie Koła PTTK Gwarków Noworudzkich, zajęli wszystkie miejsca na „pudle”. Wiedza musi być nagrodzona, zatem dzięki kolejnym sponsorom mieliśmy co wręczać. Na zakończenie imprezy rozlosowaliśmy upominki dla wszystkich uczestników rajdu.
Zapraszamy za rok na kolejny rajd z cyklu KARTOFELEK.
Poniżej publikujemy listę naszych sponsorów:
1. Starostwo Powiatowe w Kłodzku;
2. Burmistrz Miasta Kłodzko;
3. Burmistrz Miasta Nowa Ruda;
4. Euroregio Glacensis – Stowarzyszenie Gmin Polskich;
5. Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi w Kłodzku;
6. Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji;
7. CARREFOUR;
8. Biuro Turystyczne DAR-TOUR z Polanicy-Zdrój;
9. Sklep Górski HEJSZOWINA w Kłodzku;
10. Piekarnia PRECEL z Polanicy-Zdrój;
11. Kryta Pływalnia w Kłodzku;
12. Studio Fitness Workout – Agnieszka Rozlach-Pomorska i Agata Hryciuk
z Nowej Rudy;
13. Pizzeria Daria z Kłodzka;
14. Pracownia Tortów „Jagoda” z Kłodzka;
15. Wytwórnia serów „Do Japy” Stronie Śląskie Wieś;
16. Czesław i Przemysław Dominasowie.
W imieniu uczestników Rajdu KARTOFELEK bardzo dziękujemy naszym DOBROCZYŃCOM za otrzymane upominki.

Galeria zdjęć z rajdu – zobacz

Historia Oddziału

Od 1881r. na naszym terenie aktywnie działało Towarzystwo Górskie Hrabstwa Kłodzkiego, z którego inicjatywy zostały wyznakowane pierwsze szlaki turystyczne,powstały schroniska i wieże widokowe.

Po II wojnie światowej – gdy m.in. na Dolnym Śląsku została ustanowiona administracja Polska,już w 1946r.–za sprawą przybyłych do Kłodzka – prokuratora Czesława Janiszowskiego (Polskie Towarzystwo Tatrzańskie) i nauczyciela Władysława Podolińskiego (Polskie Towarzystwo Krajoznawcze) miały miejsce pierwsze związki z turystyką..

Historię naszego Oddziału liczymy od daty: 16 maja 1947 r ., kiedy to z inicjatywy 22 działaczy PTT został powołany Oddział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego z zarządem w osobach: Prezes – Zbigniew Kulczycki, Wiceprezes – Walenty Wasilczenko, Sekretarz – Marian Kulczycki, i członkowie: Jerzy Mańkowski, Emil Węglorz, Grzegorz Wolfson, Czesław Janiszewski, Jan Palka.

Oddział został Zalegalizowany decyzją Starostwa Powiatowego w Kłodzku z dnia: 23 maja 1947 r. i otrzymał nazwę: PTT Oddział „Ziemi Kłodzkiej”, obejmując swym zasięgiem działania 3 powiaty tj. Kłodzki z Nową Rudą, Bystrzycki i Ząbkowicki.

Także w tym samym roku (1947) pierwsze pięć osób otrzymało legitymację Przewodnickie, tj. Helena Getterowa, Zbigniew Kulczycki, Włodzimierz Młotkowski, Emil Węglorz.

Następnym istotnym wydarzeniem historycznym było powołanie w 1947 r. Podkomisji Komisji Nomenklatury Sudetów, dla obszaru Ziemi Kłodzkiej, w której skład weszli następujący działacze PTT, tj. Przewodniczący – Zbigniew Kulczycki, Sekretarz – Włodzimierz Młotkowski oraz członkowie: Mieczysław Orłowicz, Antoni Wrzosek, Feliks Osowski, Zbigniew Martynowski, Marian Ciężkowski, Władysław Godek. Ta podkomisja w protokole z 25.X.1947 r. Ustaliła Nazwy Pasm Górskich, Szczytów Górskich i zapór wodnych na Terenie Ziemi Kłodzkiej. W tym samym czasie inne komisje ustalały nazwy miast i osiedli. W 1947 roku na wniosek M. Orłowicza wytyczono Główny Szlak Turystyczny w Sudetach (czerwony) z Paczkowa do Świeradowa, którego przebieg nie wiele się różni od obecnego, a z okazji 100-lecia turystyki w Polsce, w 1973 r. nadano mu im. Mieczysława Orłowicza.

W 1948 r. powstała I Polska powojenna mapa Kotliny Kłodzkiej
i gór przyległych w opracowaniu Wojciecha Walczaka, oraz wydano (wspólnie z T.M.Z.K.) ilustrowany prospekt Ziemia Kłodzka.

Po połączeniu się Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, na zjeździe w grudniu 1950 r., w jedną organizację – Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze, już 18.03.1951 r. został powołany we Wrocławiu Zarząd Okręgu PTTK, a delegatem na teren Ziemi Kłodzkiej był Czesław Janiszewski.

Pierwszy Zjazd Delegatów PTTK „Ziemi Kłodzkiej”, odbył się w Polanicy Zdroju w dniu 06.05.1951 r., na którym wybrano Zarząd z prezesem – Włodzimierzem Młodkowskim, wiceprezesami: – Tadeuszem Wierzbickim, Stanisławem Łaguno, sekretarzem – Jerzym Dobrzyckim i Zdzisławem Kozłowskim, skarbnicy – Stefan Reinsten i Stefan Leśmiaka oraz 7 osób jako członków zarządu.

Oddział rozpoczął działalność z 327 członkami i 570 km. szlaków turystycznych mu powierzonym w zarządzanie. Od 1954 r. działa przy Oddziale – autonomiczne Koło Przewodników Sudeckich, z własną Komisją Szkoleniową. W 1958 r. Koło Terenowe w Lądku i Nowej Rudzie przekształciły się w samodzielne Oddziały PTTK.
W 1959 r. przy Oddziale Kłodzkim działa 18 kół skupiających ok. 700 osób. roku,

Od lat 60 XX wieku notujemy wzrost ilości kół i członków naszego Oddziału – aż do 1985 gdy przy Oddziale działało 44 koła zrzeszające 2153 członków PTTK. W tym tez okresie powstało większość z 14 komisji statutowych naszego Oddziału. Niestety – od 1989 roku notujemy ciągły spadek członków PTTK i działających kół. W 2006 roku mamy ok. 100 członków działających w 4 Kołach PTTK.

Na zjeździe Oddziału w dniu 14 maja 2005 roku wybraliśmy po raz 25, nasze władze , w tym 7 osobowy Zarząd Oddziału pod prezesurą Henryka Berczyńskiego, 3 osobowy Oddział Komisji Rewizyjnej pod przewodnictwem Andrzeja Berczyńskiego, oraz 5 osobowy Sąd Koleżeński pod przewodnictwem Andrzeja Mirskiego.

Oddział nasz został WYRÓŻNIONY – „ ZŁOTĄ HONOROWĄ ODZNAKĄ PTTK” i medalem [odznaką] „ ZA ZASŁUGI DLA MIASTA KŁODZKA”

Więcej informacji o nas znajdziesz m.in. w publikacji pt. „50 lat Oddziału PTT-PTTK „Ziemi Kłodzkiej” – 1947 – 1997 r.”