Nasze koła i kluby

Oddział PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku nadzoruje działalność Kół i Klubów PTTK:

 1.     Kłodzkie Koło PTTK
 2.     Koło PTTK im. „Ducha Gór Liczyrzepy” w Dusznikach-Zdroju
 3.      Koło PTTK im. „Gwarków Noworudzkich” w Nowej Rudzie
 4. Koło PTTK w Kudowie-Zdroju
 5. Klub „Koło Przewodników Sudeckich w Kłodzku”
 6. SKKT „Wędrowni Homolanie” w Lewinie Kłodzkim
 7. SKKT w Jaszkowej Dolnej
 8. SKKT w Otmuchowie

Władze Oddziału

Władze wybrane na Walnym Zjeździe sprawozdawczo-wyborczym 26. marca 2017r.

Zarząd Oddziału:

Prezes – Piotr Wojnarowski
Wiceprezes – Krzysztof Kaszuba
Wiceprezes – Witold Telus
Sekretarz – Wiesław Tarnawski
Skarbnik – Ewa Szczepańska
Członek Zarządu – Marek Krzan
Członek Zarządu – Piotr Pawlukiewicz

Komisja Rewizyjna (skład uzupełniony podczas Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu 6. maja 2018 roku):

Prezes – Danuta Lanczares
Wiceprezes – Andrzej Talarek
Sekretarz – Barbara Nitecka (od 2018r.)
Członek OKR – Andrzej Wiśniewski
Członek OKR – Krystyna Golob (od 2018r.)

Sąd Koleżeński:

Prezes – Andrzej Mirski
Sekretarz – Maria Ozierańska
Członek Sądu – Czesław Dominas
Członek Sądu – Andrzej Berczyński
Członek Sądu – Andrzej Dworakowski

Mandatariusz Oddziału – Andrzej Berczyński

Sympozjum Sudeckie
I Międzynarodowe Sudeckie Sympozjum Naukowe

Ziemia Kłodzka

w kulturze, architekturze, przyrodzie

Kladské Pomezi

v oblasti kultury, architektury, přírody

16 – 17 listopada 2019 r.

Hotel „Metro” Boguszyn – Kłodzko

Ziemia Kłodzka to region historyczny o niebywale zróżnicowanym krajobrazie przyrodniczym i kulturowym. Cechuje go urozmaicona budowa geologiczna, rzeźba terenu, a także szata roślinna, które mają wyjątkowy charakter w skali Polski i są wyznacznikiem atrakcyjności turystycznej tego terenu. Równie bogate jest dziedzictwo kulturowe – region Ziemi Kłodzkiej ukształtowała przez stulecia różnorodna działalność człowieka. Pozostawiła ona ślady w krajobrazie związane z wydarzeniami historycznymi, w postaci m.in. różnowiekowych obiektów warownych, rezydencjonalnych, sakralnych, poprzemysłowych oraz tradycyjnej architektury wiejskiej.

Międzynarodowe Sympozjum Naukowe z udziałem gości zagranicznych ma charakter interdyscyplinarny i adresowane jest do szerokiego grona odbiorców: naukowców, przewodników, krajoznawców, samorządowców oraz innych osób, którym bliska jest tematyka Ziemi Kłodzkiej.

Problematyka sympozjum obejmuje zagadnienia:

– przyrodnicze uwarunkowania rozwoju Ziemi Kłodzkiej,

– funkcjonowanie obszarów chronionych,

– zmiany w krajobrazie kulturowym,

– osadnictwo i religia w kontekście historycznym,

– rozwój turystyki i rekreacji;

– kultura, architektura i sztuka Ziemi Kłodzkiej,

– współpraca regionów trans-granicznych.

Komitet Naukowy:

prof. dr hab. Wojciech Ciężkowski (Politechnika Wrocławska)

prof. PhDr. Ondřej Felcman, CSc. (Univerzita Hradec Králové)

prof. dr hab. Piotr Migoń (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Grzegorz Podruczny (prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. Jacek Potocki (prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu)

dr hab. Tomasz Przerwa (prof. Uniwersytetu Wrocławskiego)

dr hab. Joanna Szczepankiewicz-Battek (prof. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu)

dr hab. Agnieszka Latocha (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Krzysztof Widawski (Uniwersytet Wrocławski)

doc. PaedDr Jiří Štyrský, CSc (Univerzita Hradec Králové)

RnDr Mgr Tomas Burda (Univerzita Hradec Králové)

Komitet Organizacyjny:

Przewodniczący: Krzysztof Kaszuba

Sekretarz: Piotr Wojnarowski

Członkowie:

Zbigniew Gołąb

Sławomir Kaszuba

Aneta Marek

Wiesław Tarnawski

Patronat honorowy:

Starosta Powiatu Kłodzkiego Maciej Awiżeń

Burmistrz Miasta Kłodzka Michał Piszko

Prezes Wodociągów w Kłodzku Waldemar Bicz

Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK

Sponsorzy:

Miasto Kłodzko

Starostwo Powiatowe w Kłodzku

Wodociągi Kłodzkie

Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK

Park Narodowy Gór Stołowych

WAŻNE INFORMACJE:

Terminy nadsyłania zgłoszeń:

I termin do 30 czerwca 2019 r. – koszt uczestnictwa 250 zł

II termin do 30 września 2019 r. – koszt uczestnictwa 300 zł

Koszt uczestnictwa w Sympozjum obejmuje:

– 3 przerwy kawowe,

– 2 obiady,

– uroczystą kolację,

– wycieczkę do kolegiaty kłodzkiej,

– wycieczkę na Owczą Górę (Mała Twierdza),

– transport autokarem,

– materiały konferencyjne.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać w formie elektronicznej na adres e-mail: poczta@klodzko.pttk.pl

Wpłaty:

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

Bank Spółdzielczy w Kłodzku: 98 9523 0001 0001 8845 2000 0001

w tytule przelewu proszę wpisać „sympozjum”.

Publikacja:

Termin nadsyłania publikacji na adres e-mail:poczta@klodzko.pttk.pl upływa 30 czerwca 2019 r.

Artykuły naukowe zostaną opublikowane w formie monografii naukowej w wydawnictwie

z listy MNiSW.

Miejsce obrad:

Hotel „Metro”, Boguszyn 79 b, 57-300 Kłodzko

Istnieje możliwość zamówienia noclegów w miejscu obrad Sympozjum Naukowego.

Organizator nie zapewnia noclegu.

Ramowy program Sympozjum Naukowego:

Dzień 1

08.00-09.00 rejestracja uczestników

09.00-09.30 powitanie gości i otwarcie Sympozjum

09.30-11.30 sesja plenarna

11.30-12.00 przerwa kawowa

12.00-13.15 sesja referatowa I

13.15-13.30 przerwa kawowa

13.30-14.45 sesja referatowa II

15.00-15.45 obiad w restauracji „Metro”

16.00-17.30 przejazd autokarem do Kłodzka i zwiedzanie kolegiaty kłodzkiej

19.00-22.00 uroczysta kolacja w restauracji „Metro”

Dzień 2

09.00 – 11.30 sesja referatowa

12.00 -14.00 przejazd do Kłodzka i zwiedzanie Małej Twierdzy na Owczej Górze

14.15 – obiad w restauracji „Metro”

15.00 – zakończenie Sympozjum Naukowego

Wstąp do PTTK

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze jest stowarzyszeniem skupiającym turystów, którzy zrzeszają się w celu uprawiania turystyki i krajoznawstwa oraz swój czas, siły i umiejętność poświęcają pracy społecznej w Towarzystwie. W Towarzystwie zrzeszonych jest około 60 tysięcy członków zwyczajnych PTTK opłacających regularnie składkę członkowską.

Jak zapisać się do PTTK?

W pierwszej kolejności należy się zapoznać ze Statutem PTTK oraz z „Kartą praw i obowiązków członka PTTK”. Potem należy odnaleźć oddział PTTK, który najbardziej odpowiada naszym zainteresowaniom turystycznym (pomóc Ci w tym może nasz spis). Może być to oddział środowiskowy (akademicki, przewodnicki, przy danym zakładzie itp.) bądź terenowy (w naszym mieście, dzielnicy itp.). Następnie trzeba udać się do siedziby tego oddziału, aby opłacić składkę. Pamietać należy, że duża część oddziałów spotyka się tylko w określone dni tygodnia i najczęściej popołudniami.

Przy sobie powinieneś mieć dowolny dokument potwierdzający Twoją tożsamość, dwa zdjęcia formatu 30×40 mm oraz gotówkę na składkę członkowską i wpisowe. W oddziale koledzy mogą zaproponować przynależność do określonego koła bądź klubu – warto się ich poradzić i wybrać koło/klub najbardziej nam odpowiadający. Po trwających kilkanaście minut formalnościach polegających na wypełnieniu deklaracji członkowskiej oraz wypisaniu przez kolegów z oddziału legitymacji staniesz się członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

 

Kto może być członkiem PTTK?

Szczegółowo określa to art. 12 Statutu PTTK.

Członkiem zwyczajnym PTTK może być:

 1. obywatel polski lub cudzoziemiec, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych;
 2. niepełnoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
 3. małoletni w wieku poniżej 16 lat za zgodą jego przedstawicieli ustawowych.

Młodzież szkolna może być zrzeszana w szkolnych kołach krajoznawczo-turystycznych PTTK co nie ogranicza jej prawa do zrzeszania się w innych kołach i klubach PTTK – jednostkach organizacyjnych oddziałów PTTK.

Członkostwo zwyczajne w PTTK powstaje przez złożenie pisemnej deklaracji i przyjęcie w poczet członków przez zarząd koła, klubu lub oddziału PTTK.

 

Do czego będę miał prawo jako członek PTTK?

Prawa członków PTTK reguluje art. 13 Statutu PTTK.

Członek zwyczajny PTTK ma prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do władz PTTK;
 2. zgłaszać wnioski dotyczące działalności PTTK;
 3. brać udział w działalności oraz korzystać z pomocy, obiektów i urządzeń PTTK na zasadach określonych przez Zarząd Główny;
 4. nosić odznakę organizacyjną PTTK.

Dodatkowo członkom PTTK przysługują rabaty PTTK zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego nr 109/XV/2003 w sprawie rabatu handlowego PTTK. Listę obiektów, które udzielają rabatów na podstawie legitymacji PTTK znajdziesz tutaj.
Ponadto wszyscy członkowie PTTK są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie NNW). Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

 

Jakie będę miał obowiązki jako członek PTTK?

Obowiązki członków reguluje art. 14 Statutu PTTK.

Członek zwyczajny PTTK jest obowiązany:

 1. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz PTTK;
 2. uczestniczyć w działalności PTTK;
 3. reprezentować godnie imię turysty polskiego;
 4. regularnie opłacać składkę członkowską.

Szczegółowo prawa i obowiązki członka PTTK na podstawie art. 15 Statutu PTTK określa „Karta praw i obowiązków członka PTTK” stanowiąca załącznik do Uchwały Zarządu Głównego PTTK nr 164/XIV/2001 z dnia 23 czerwca 2001 roku.

 

Kto ustala wysokość składki i ile ona wynosi?

Wysokość podstawowej rocznej składki PTTK uchwala Zarząd Główny PTTK na podstawie art. 30 pkt 2 ust. 2 Statutu PTTK.

Wysokość składki i wpisowego w bieżącym regulują udpowiednie uchwały Zarządu Głównego i zarządzenia Sekretarza Generalnego ZG PTTK.

Opłacenie rocznych podstawowych składek członkowskich udokumentowane jest wklejeniem na odwrocie legitymacji członka PTTK znaczka wydanego przez ZG PTTK.

Usługi przewodnickie

Oferujemy usługi licencjonowanych przewodników i pilotów wycieczek z uprawnieniami:

 • górskimi na Sudety
 • terenowymi na Dolny Śląsk
 • na czeską Pragę

Wielu naszych przewodników prowadzi wycieczki w językach obcych (angielski, niemiecki, rosyjski, czeski).

Polecamy usługi naszych przewodników na całym obszarze Sudetów, w tym czeskich i niemieckich a także na całe Czechy (Praga, Morawy).

W celu wyceny usługi prosimy o wypełnienie poniższego formularza:


2) Po zaakceptowaniu wyceny proszę wypełnić zamówienie:

UWAGA: Planując wycieczki w tzw. „wysokim sezonie” (kwiecień-czerwiec) prosimy o dokonanie zamówienia z odpowiednim wyprzedzeniem (minimum 1 miesiąc wcześniej).

Regulamin korzystania z usług przewodnickich PTTK Kłodzko:

 1. Podane ceny usług mają charakter orientacyjny i nie są wiążące. Ostateczna cena usług jest ustalana indywidualnie.
 2. Kalkulację przeprowadza Biuro PTTK w Kłodzku. Podane ceny są cenami brutto i zawierają wynagrodzenie dla przewodnika oraz prowizję Biura PTTK.
 3. Kalkulacja otrzymuje swój numer, na który można się powołać przy składaniu zamówienia.
 4. Zamówienie na usługę składa się drogą e-mailową lub za pomocą odpowiedniego formularza.
 5. Złożenie zamówienia oznacza konieczność opłacenia zaliczki za usługę w kwocie 50,- zł.
 6. Zamówienie bez opłaconej zaliczki pozostaje nieważne i nie podlega realizacji.
 7. Rezygnacja z usług przewodnickich wymaga złożenia odpowiedniej informacji drogą e-mailową lub pisemną na adres Biura PTTK w Kłodzku.
 8. Rezygnacja z usługi przewodnickiej w terminie krótszym niż 14 dni przed jej realizacją może spowodować przepadek zaliczki. W pozostałych przypadkach zaliczka jest zwracana na konto zamawiającego.
 9. Oddział PTTK Kłodzko gwarantuje najwyższą jakość usług licencjonowanych przewodników. Jeżeli jakość usług budzi zastrzeżenia należy złożyć odpowiednią reklamację na adres Oddziału PTTK Kłodzko
 10. W treści reklamacji należy ująć swoje dane, informacje o wycieczce, imię i nazwisko przewodnika oraz opis sytuacji i zachowań, które są podstawą do reklamacji usług. W reklamacji należy zawrzeć roszczenie wobec Oddziału PTTK (zwrot wpłaty, zwrot części wpłaty, inna forma rekompensaty)
 11. Na rozpatrzenie reklamacji Zarząd Oddziału ma 14 dni roboczych, licząc od dnia wpłynięcia reklamacji.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze, Oddział „Ziemi Kłodzkiej” z siedzibą ul. Wita Stwosza 1, 57-300 Kłodzko, e-mail poczta@klodzko.pttk.pl tel. 748673740.

Dane osobowe są gromadzone w celu realizacji zamówionych usług. Dane są chronione zgodnie z Polityką Prywatności PTTK. Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub sprostowania danych poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia za pomocą poczty e-mail lub pisemnie.

Państwa dane nie będą używane do innych celów niż realizacja zleconych usług, nie będą także przekazywane podmiotom trzecim, z wyłączeniem służb uprawnionych.

Wycieczki autokarowe

Organizujemy 1-dniowe wycieczki autokarowe we współpracy z Licencjonowaną Agencją Turystyczną „Dar-Tour” z Polanicy-Zdrój

Koszt wycieczki obejmuje:
– przejazd autokarem
– usługę przewodnicką
– ubezpieczenie NNW
– ubezpieczenie KL (przy wycieczkach zagranicznych)

Wyjazd z Kłodzka, parking przy markecie E.Leclerc (ul. Dusznicka):
Lokalizacja parkingu autokaru

Zapisy na wycieczki najpóźniej na 2 dni przed wyjazdem.
Zgłoszenia telefoniczne: +48 74 867 37 40, +48 509 854 680
Zgłoszenia e-mailowe: poczta@klodzko.pttk.pl
Przy zgłoszeniu proszę podać nazwiska i imiona uczestników
Przyjęcie zgłoszenia po wpłacie na nasze konto: 98 9523 0001 0001 8845 2000 0001
Po dokonaniu wpłaty prosimy o e-mail z potwierdzeniem płatności, wybraną wycieczką (termin, kierunek) i listą uczestników.

————————————————— OFERTA ——————————————–

PRAGA
cena: 95,- zł (uczestnik ponadto ma 32 CZK na metro)

 • 2,6,9,13,16,20,23,27,30 Wrzesień
 • 4,7,11,14,18,25 Październik


Zwiedzanie Pragi czeskiej (Hradczany – Zamek Praski /ogrody i dziedzińce zamkowe/, Katedra Św. Wita, najciekawsze budowle Małej Strany, Most Karola, spacer po Rynku i uliczkach Starego Miasta, ratusz z zegarem ORLOJ, Plac Św. Wacława, /czas wolny/)

Wyjazd 6:45, powrót 20:30

—————————————————————————————————————-

PRAGA (z rejsem statkiem po Wełtawie)
cena 100,- zł (uczestnik ponadto ma 230 CZK na statek)

 • 5,12,19,26 Wrzesień
 • 3,10 Październik


Hradczany – Zamek Praski /ogrody i dziedzińce zamkowe/, Katedra Św. Wita, najciekawsze budowle Małej Strany, Most Karola, spacer po Rynku i uliczkach Starego Miasta, ratusz z zegarem ORLOJ, Plac Św. Wacława, /czas wolny/ godzinny rejs statkiem po Wełtawie

Wyjazd 7:45, powrót 22:00

—————————————————————————————————————-

WIEDEŃ
cena 195,- zł (emeryci 175,- zł)

 • 6,13,20,27 Wrzesień
 • 11,25 Październik

Stadtpark z pomnikiem Straussa, Belweder, Filharmonia, Opera, Hofburg – dziedzińce zamkowe, Parlament, Ratusz,

ogród 1000 róż z pomnikiem Sissi, Rynek – Katedra św. Stefana /Szczepana/, zegar figuralny.

Wyjazd 6:00, powrót 01:30

—————————————————————————————————————-

DREZNO
cena 185,- zł (uczestnik ma ponadto 14 EUR na wstęp)

 • 6,27 Wrzesień
 • 18 Październik

Objazd miasta autokarem, MOLKEREI PFUND, spacer po Starym Mieście, Katedra Hofkirche – w której spoczywa serce Augusta II Mocnego, Ratusz,

ZWINGER – duma barokowego Drezna, Brama Koronna  ok 1,5 godziny czasu wolnego na zwiedzenie Galerii Dawnych Mistrzów – 14 Euro, lub Skarbca 14 Euro.

 W drodze powrotnej czas na obiad – ok. 20 – 25 zł.

Wyjazd 6:00, powrót 00:20

—————————————————————————————————————-

JASKINIA MACOCHY, ZAMEK LITOMYŚL, JASKINIA PUNKVY
cena 100,- zł (uczestnik dorosły ma ponadto 550 CZK, dziecko 330 CZK na wstęp)

 • 6,13,20,27 Wrzesień
 • 4,11,18,25 Październik


Blansko-zwiedzanie malowniczej Jaskini PUNKVA z przepłynięciem łodziami,korytarzami wewnątrz jaskini, przejazd ekopociągiem, bez kolejki linowej, renesansowy Zamek w Litomyślu

Wyjazd 6:15 powrót 21:20

—————————————————————————————————————-

SKALNE MIASTO ADRSPACH
cena 62,- zł (uczestnik dorosły ma ponadto 120 CZK, dziecko 70 CZK na wstęp)

Wejście poranne (wyjazd 10:00 powrót 16:50) 

 • 5,12,19,26 Wrzesień
 • 3,10,17,24 Październik

Wejście popołudniowe (wyjazd 13:15 powrót 20:20)

 • 1,3,8,10,15,17,22,24,29 Wrzesień
 • 6,13,20,27 Październik


Niezapomniane wrażenia z malowniczych, Czeskich Gór Stołowych. Spacer w Skalnym Mieście, piękne widoki i ciekawe formy skalne, dzban, głowa cukru, Gotycka Brama, Rynek Słoni, Mały Wodospad, zakupy. Od kwietnia przepłynięcie łodzią na wierzchowinie.

—————————————————————————————————————-

KUKS
cena 62,- zł (uczestnik ma ponadto 160 CZK / ulgowy 110 CZK na wstęp)

 • 1,24 Październik


Położony nad doliną Łaby – Zespół pałacowy, a tak naprawdę to majestatyczny barokowy szpital dla weteranów wojennych, z rodowym grobowcem założyciela Kuksu

Wyjazd 13:15 powrót 20:20

—————————————————————————————————————-

WROCŁAW
cena 65,- zł

 • 15 Październik


Ostrów Tumski, Katedra, rynek Starego Miasta,

Wyjazd 14:30 powrót 20:40

—————————————————————————————————————-

KOPALNIA ZŁOTA ZŁOTY STOK
cena 50,- zł + bilet wstępu: 12,- zł

 • 14,28 Wrzesień
 • 12,19,26 Październik


Zwiedzanie kopalni złota, zejście do dwóch sztolni z podziemnym wodospadem, muzeum minerałów.

Wyjazd 14:30 powrót 17:40

—————————————————————————————————————-

ZAMEK KSIĄŻ I PALMIARNIA
cena 65,- zł + bilet wstępu: 31,- zł

 • 5,12,19,26 Wrzesień
 • 3,10,17,24,31 Październik


Zwiedzanie zamku Książ i palmiarni w Lubiechowie. ZABRAĆ DOWODY OSOBISTE

Wyjazd 10:00 powrót 18:50

—————————————————————————————————————-

JASKINIA NIEDŹWIEDZIA
cena 60,- zł + bilet wstępu: dorośli 35,- zł dzieci 30,- zł

 • 8,22,29 Wrzesień
 • 13,23 Październik


—————————————————————————————————————-

BŁĘDNE SKAŁY
cena 50,- zł + bilet wstępu: dorośli 12,- zł dzieci 7,- zł

 • 14,28 Wrzesień
 • 12,27 Październik


Fantastyczny labirynt wśród piaskowcowych skałek Gór Stołowych

Wyjazd 13:15 powrót 17:50

—————————————————————————————————————-

SZCZELINIEC WIELKI
cena 50,- zł + bilet wstępu: dorośli 12,- zł dzieci 7,- zł

 • 7,21 Wrzesień
 • 5,20 Październik


Labirynt skał piaskowcowych na najwyższym wzniesieniu Gór Stołowych.

Wyjazd 13:15 powrót 19:50

—————————————————————————————————————-

KRZESZÓW, KAMIENNA GÓRA
cena 65,- zł + bilet wstępu 24,- zł

 • 19 Wrzesień
 • 17 Październik

Barokowy przepych opactwa cystersów w Krzeszowie, surowy powiew historii II wojny światowej w kompleksie podziemnych sztolni Arado w Kamiennej Górze

Wyjazd: 11:00, powrót 21:20

 

ZAPRASZAMY !!!

Aktualności

45 lat ,,Terenowego Koła PTTK Ducha Gór Liczyrzepy ” z Dusznik Zdroju!


To już czterdzieste piąte urodziny „Terenowego Koła Ducha Gór Liczyrzepy” z Dusznik Zdroju. Obchodziliśmy je uroczyście z wielką pompą 27-go kwietnia 2019 roku. Uroczystości odbywały się w Dworku Chopina w obecności znakomitych gości oraz licznie przybyłych członków Koła – tych aktualnych, ale również tych, którzy z różnych, życiowych przyczyn zmienili miejsce zamieszkania, jednak sentyment i sympatia do naszej braci w nich pozostała. Były podziękowania, gratulacje, kwiaty i wspaniały, wielki tort wykonany przez pracownię cukierniczą Jagody Wojnarowskiej z Kłodzka. Były chwile wielkich wzruszeń, gdy w czasie prezentacji przygotowanej przez nasza koleżankę – Martę Wodecką – Duda, oglądaliśmy zdjęcia z lat ubiegłych, a wszystko to poprzedzone komentarzem pełnym refleksji i ciepłych słów, niosących przesłanie dla nas i naszych następców. Na spotkaniu otrzymaliśmy również, świetnie przygotowaną lekcję historii z dziejów Dusznik Zdroju, przedstawioną w formie multimedialnej prezentacji, której autorem i prelegentem był nasz kolega – Andrzej Sobczyński, miłośnik historii, dociekliwy, skrupulatny i nieustający w przeszukiwaniach archiwów i analizowaniu wszelkich dostępnych dokumentów.

Wielką i niezwykle miłą niespodzianką dla nas wszystkich okazał się fakt, że nasz jubileusz został doceniony przez Zarząd Oddziału PTTK w Kłodzku, który w pełnym składzie odwiedził nas i złożył nam gratulacje i podziękowania. Miłe słowa usłyszeliśmy również od Burmistrza Dusznik Zdroju, Pana Piotra Lewandowskiego, który bardzo docenia nasze działania związane z popularyzacją turystyki ogólnie rozumianej, jak również tej związanej z naszym regionem.

W tym miejscu chcemy też poinformować, że jak zawsze, otrzymaliśmy poparcie i zachętę od Pana Stanisława Jurcewicza – Radnego Sejmiku woj. dolnośląskiego, który i tym razem nas zaszczycił swoją obecnością.

Na zakończenie tej relacji – my, zarząd Koła „Ducha Gór Liczyrzepy”, oraz wszyscy jego członkowie – chcemy w szczególny sposób podziękować „ojcom” naszej wspólnoty – a są nimi: Teresa i Andrzej Berczyńscy oraz ich brat, Henryk Berczyński, którzy w 1974 roku zawiązali Koło Turystyczne. Ich determinacja i zapał, miłość do wędrówek, poznawania, wielkie zaangażowanie i moc przyciągania nowych osób, przetrwała wiele lat i wciąż się rozwija.

Dziękujemy.

Zarząd Koła „Ducha Gór Liczyrzepy”

Duszniki Zdrój 27-04-2019

Galeria zdjęć – otwórz

odznaka_przodownik_kolor.png

 Komunikat Dolnośląskiej Komisji Egzaminacyjnej ds. PTG.

Dolnośląska Komisja Egzaminacyjna ds. Przodowników Turystyki Górskiej
ustaliła terminy egzaminów w latach 2018-2021. Szczegółowe informacje dostępne są w poniższym dokumencie:

TERMINY EGZAMINÓW (PDF)

 
DOLNOŚLĄSKA NARADA TURYSTYKI PIESZEJ 26-27 STYCZEŃ 2019
DUSZNIKI ZDRÓJ

        W dniach 26 i 27 stycznia 2019 roku Komisja Turystyki Pieszej, działająca przy Kole PTTK „Ducha Gór Liczyrzepa” w Dusznikach Zdroju, była gospodarzem Dolnośląskiej Narady Turystyki Pieszej. Z najodleglejszych zakątków naszego województwa zjechało kilkadziesiąt osób, images/upload/wiosennanaradatpdusznikizdr..pngzaangażowanych turystów i ludzi działających na rzecz popularyzacji turystyki pieszej.
W sobotę, 26-go stycznia w siedzibie Koła odbyło się spotkanie organizacyjne, na którym ustalono program i przebieg narady na dzień następny.
Tego dnia również, w siedzibie Koła został przeprowadzony egzamin kandydatów aplikujących do tytułu „Przodownika TP”. Do egzaminu przystąpiło 9 osób spośród których 3 osoby ubiegały się o tytuł Przodownika na teren województwa dolnośląskiego, natomiast pozostałe osoby rozszerzały swoje uprawnienia na inne województwa.

Niedziela 27-go stycznia była dniem walnych obrad, które odbywały się w Dworku Chopina.
Wśród zaproszonych gości pojawiły się znakomite postaci reprezentujące nasz region, których nie sposób tutaj nie wymienić: Pan Stanisław Jurcewicz – Radny Sejmiku Dolnośląskiego, Pan Piotr Lewandowski – Burmistrz Miasta Duszniki Zdrój, Pan Krzysztof Baldy – pełniący honory gospodarza nad Kapitułą Hrabstwa Kłodzkiego.
Podczas spotkania odbywały się wystąpienia z wnioskami i sugestiami dotyczącymi dalszego rozwoju turystyki.
Omówiono i podsumowano poprzednie okresy działalności, a konsekwencją tego było wyróżnienie wielu osób, szczególnie zasłużonych dla naszego regionu, ludzi aktywnych i bardzo zaangażowanych w rozwój i popularyzację turystyki na Dolnym Śląsku.
W przerwie obrad wielką niespodzianką i ogromną atrakcją był występ dzieci z grupy teatralnej „Misz-Masz”, które w bardzo ciekawym przedstawieniu pokazały legendę o Liczyrzepie i Emilce – jego ukochanej, zamienionej w skałę.
Z tego miejsca, organizatorzy spotkania, bardzo serdecznie dziękują władzom miasta za pomoc i udostępnienie pomieszczeń w Dworku Chopina, a Pani Małgosi Bernackiej za miłą obsługę naszego barku kawowego i wielką cierpliwość dla naszych gości.

      Z turystycznym pozdrowieniem.  

Sekretarz Komisji Turystyki Pieszej

Regina Ostrowska

Galeria zdjęć – otwórz

                                      

                                                                                                                                                             

 

Historia Oddziału

Od 1881r. na naszym terenie aktywnie działało Towarzystwo Górskie Hrabstwa Kłodzkiego, z którego inicjatywy zostały wyznakowane pierwsze szlaki turystyczne,powstały schroniska i wieże widokowe.

Po II wojnie światowej – gdy m.in. na Dolnym Śląsku została ustanowiona administracja Polska,już w 1946r.–za sprawą przybyłych do Kłodzka – prokuratora Czesława Janiszowskiego (Polskie Towarzystwo Tatrzańskie) i nauczyciela Władysława Podolińskiego (Polskie Towarzystwo Krajoznawcze) miały miejsce pierwsze związki z turystyką..

Historię naszego Oddziału liczymy od daty: 16 maja 1947 r ., kiedy to z inicjatywy 22 działaczy PTT został powołany Oddział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego z zarządem w osobach: Prezes – Zbigniew Kulczycki, Wiceprezes – Walenty Wasilczenko, Sekretarz – Marian Kulczycki, i członkowie: Jerzy Mańkowski, Emil Węglorz, Grzegorz Wolfson, Czesław Janiszewski, Jan Palka.

Oddział został Zalegalizowany decyzją Starostwa Powiatowego w Kłodzku z dnia: 23 maja 1947 r. i otrzymał nazwę: PTT Oddział „Ziemi Kłodzkiej”, obejmując swym zasięgiem działania 3 powiaty tj. Kłodzki z Nową Rudą, Bystrzycki i Ząbkowicki.

Także w tym samym roku (1947) pierwsze pięć osób otrzymało legitymację Przewodnickie, tj. Helena Getterowa, Zbigniew Kulczycki, Włodzimierz Młotkowski, Emil Węglorz.

Następnym istotnym wydarzeniem historycznym było powołanie w 1947 r. Podkomisji Komisji Nomenklatury Sudetów, dla obszaru Ziemi Kłodzkiej, w której skład weszli następujący działacze PTT, tj. Przewodniczący – Zbigniew Kulczycki, Sekretarz – Włodzimierz Młotkowski oraz członkowie: Mieczysław Orłowicz, Antoni Wrzosek, Feliks Osowski, Zbigniew Martynowski, Marian Ciężkowski, Władysław Godek. Ta podkomisja w protokole z 25.X.1947 r. Ustaliła Nazwy Pasm Górskich, Szczytów Górskich i zapór wodnych na Terenie Ziemi Kłodzkiej. W tym samym czasie inne komisje ustalały nazwy miast i osiedli. W 1947 roku na wniosek M. Orłowicza wytyczono Główny Szlak Turystyczny w Sudetach (czerwony) z Paczkowa do Świeradowa, którego przebieg nie wiele się różni od obecnego, a z okazji 100-lecia turystyki w Polsce, w 1973 r. nadano mu im. Mieczysława Orłowicza.

W 1948 r. powstała I Polska powojenna mapa Kotliny Kłodzkiej
i gór przyległych w opracowaniu Wojciecha Walczaka, oraz wydano (wspólnie z T.M.Z.K.) ilustrowany prospekt Ziemia Kłodzka.

Po połączeniu się Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, na zjeździe w grudniu 1950 r., w jedną organizację – Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze, już 18.03.1951 r. został powołany we Wrocławiu Zarząd Okręgu PTTK, a delegatem na teren Ziemi Kłodzkiej był Czesław Janiszewski.

Pierwszy Zjazd Delegatów PTTK „Ziemi Kłodzkiej”, odbył się w Polanicy Zdroju w dniu 06.05.1951 r., na którym wybrano Zarząd z prezesem – Włodzimierzem Młodkowskim, wiceprezesami: – Tadeuszem Wierzbickim, Stanisławem Łaguno, sekretarzem – Jerzym Dobrzyckim i Zdzisławem Kozłowskim, skarbnicy – Stefan Reinsten i Stefan Leśmiaka oraz 7 osób jako członków zarządu.

Oddział rozpoczął działalność z 327 członkami i 570 km. szlaków turystycznych mu powierzonym w zarządzanie. Od 1954 r. działa przy Oddziale – autonomiczne Koło Przewodników Sudeckich, z własną Komisją Szkoleniową. W 1958 r. Koło Terenowe w Lądku i Nowej Rudzie przekształciły się w samodzielne Oddziały PTTK.
W 1959 r. przy Oddziale Kłodzkim działa 18 kół skupiających ok. 700 osób. roku,

Od lat 60 XX wieku notujemy wzrost ilości kół i członków naszego Oddziału – aż do 1985 gdy przy Oddziale działało 44 koła zrzeszające 2153 członków PTTK. W tym tez okresie powstało większość z 14 komisji statutowych naszego Oddziału. Niestety – od 1989 roku notujemy ciągły spadek członków PTTK i działających kół. W 2006 roku mamy ok. 100 członków działających w 4 Kołach PTTK.

Na zjeździe Oddziału w dniu 14 maja 2005 roku wybraliśmy po raz 25, nasze władze , w tym 7 osobowy Zarząd Oddziału pod prezesurą Henryka Berczyńskiego, 3 osobowy Oddział Komisji Rewizyjnej pod przewodnictwem Andrzeja Berczyńskiego, oraz 5 osobowy Sąd Koleżeński pod przewodnictwem Andrzeja Mirskiego.

Oddział nasz został WYRÓŻNIONY – „ ZŁOTĄ HONOROWĄ ODZNAKĄ PTTK” i medalem [odznaką] „ ZA ZASŁUGI DLA MIASTA KŁODZKA”

Więcej informacji o nas znajdziesz m.in. w publikacji pt. „50 lat Oddziału PTT-PTTK „Ziemi Kłodzkiej” – 1947 – 1997 r.” 

Inna praca: „Rola Oddziału PTTK >>Ziemi Kłodzkiej<< w rozwoju turystyki w regionie (Anna Ołdakowska)” (link poniżej) – publikacja za zgodą autorki.

publikacja [PDF]