Odznaka regionalna

(Tysięczniki Ziemi Kłodzkiej, Wieże Widokowe Ziemi Kłodzkiej, Krzyże i Kapliczki Kamienne Ziemi Kłodzkiej)

 1. Odznaki można wykupić bezpośrednio w biurze Oddziału – każda kosztuje 20,- zł – za okazaniem legitymacji zdobywcy.
 2. Można zamówić je wysyłkowo wpłacając po 20,- zł za każdą sztukę na nasze konto bankowe: 98 9523 0001 0001 8845 2000 0001 plus 10,- zł na koszt wysyłki.
 3. W tytule wpłaty należy podać numer legitymacji zdobywcy. Tylko zdobywca może posiadać odznakę. Wpłaty bez podanego numeru legitymacji będą zwracane z opisem „Sprzedaż niemożliwa. Odznaki tylko dla zdobywców.
 4. Weryfikacja odbywa się w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca

Poznajemy Turystyczne Hrabstwo Kłodzkie

Odznaka THK

REGULAMIN ODZNAKI KRAJOZNAWCZEJ PTTK
POZNAJEMY TURYSTYCZNE HRABSTWO KŁODZKIE”

 1. Odznakę regionalną „Poznajemy Turystyczne Hrabstwo Kłodzkie” ustanowiono dla uczczenia 70-lecia istnienia Polskiego Towarzystwa Turystyczno–Krajoznawczego oraz popularyzacji turystyki i krajoznawstwa.
 2. Celem odznaki jest popularyzacja ziemi kłodzkiej dawnego Hrabstwa Kłodzkiego, zachęcenie do poznawania historii, zwiedzania zabytków architektury, różnorodnych form ochrony przyrody i innych obiektów krajoznawczych.
 3. Nadzór nad zdobywaniem Odznaki sprawuje Komisja Turystyki Pieszej Oddziału „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku.
 4. Odznaka jest trzystopniowa, a zdobycie jej wymaga spełnienia warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.

II. Warunki zdobywania odznaki

 1. Odznakę można zdobywać od 5 roku życia uczestnicząc w imprezach turystyczno – krajoznawczych (zbiorowych lub indywidualnych) odbywających się na terenie ziemi kłodzkiej. Dzieci i młodzież szkolna zdobywają odznakę pod opieką osób dorosłych.
 2. Odznakę zdobywa się na własną odpowiedzialność podczas pieszych wędrówek przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa oraz przestrzegania przepisów dotyczących poruszania się po obszarach chronionych i w rejonach granicy państwowej.
 3. W ciągu roku można zdobyć tylko jeden stopień odznaki. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni.
 4. Potwierdzenia i opisy zwiedzanych obiektów należy zamieścić we własnoręcznie wykonanej kronice.
 5. Kronika powinna być prowadzona (na wszystkie trzy stopnie) w jednym zeszycie.
 6. Potwierdzeniem mogą być pieczątki ze zwiedzanych obiektów, bilety wstępu, fotografie wykonane na tle zwiedzanego obiektu. Prawo potwierdzania mają także członkowie kadry programowej PTTK, jeżeli uczestniczyli w danej wycieczce.
 7. Odznakę krajoznawczą „Poznajemy Turystyczne Hrabstwo Kłodzkie” można zdobywać z innymi odznakami turystyki kwalifikowanej lub krajoznawczymi.
 8. Wybrany obiekt zalicza się tylko raz niezależnie od stopnia odznaki.
 9. Poszczególne stopnie odznaki można zdobyć po zaliczeniu wskazanej w tabeli ilości miast i innych obiektów. Miasta będące jednocześnie uzdrowiskami należy zaliczać jako miasto i uzdrowisko.
 10. Zdobywanie Odznaki rozpoczyna się od 1 kwietnia 2021 r. Nie zalicza się wcześniejszych potwierdzeń odwiedzeń.
 11. Na poszczególne stopnie odznaki należy spełnić następujące warunki:
Wyszczególnienie Brązowa Srebrna Złota
Miasta 2 4 5
Uzdrowiska 1 2 2
Zabytki techniki 1 2 3
Zamki, pałace, twierdze 3 5 6
Zabytki sakralne 2 4 6
Muzea, skanseny 1 2 3
Parki narodowe i krajobrazowe 1 1 1
Rezerwaty przyrody, pomniki przyrody nieożywionej i powierzchniowej (WYKAZ) 2 3 4
Parki – zabytkowe, uzdrowiskowe i arboreta 1 2 3
Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne Parku Narodowego Gór Stołowych 1

III. Weryfikacja odznak

 1. Odznakę weryfikuje Oddziałowy Referat Weryfikacyjny KTP w Kłodzku.
 2. Podstawą do weryfikacji jest przedłożenie kroniki z poświadczeniami i opisami zwiedzanych obiektów, zgodnie z regulaminem. W kronice powinny znaleźć się, na pierwszej stronie, dane osobiste ubiegającego się o Odznakę tj. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania i rok urodzenia oraz nr telefonu. Kronika powinna posiadać osobną stronę z miejscem na adnotację o przyznaniu Odznaki.
 3. Kronikę należy dostarczyć do Oddziału PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku, ul. Wita Stwosza 1, 57-300 Kłodzko.
 4. W przypadku przesyłki pocztowej należy dołączyć zaadresowaną kopertę zwrotną z adresem i naklejonymi znaczkami według aktualnie obowiązującej taryfy.
 5. Przyznanie Odznaki upoważnia do wykupienia i noszenia Odznaki.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Komisja Turystyki Pieszej Oddziału PTTK „Ziemi Kłodzkiej” prowadzi rejestr zdobywców Odznaki i publikuje go na stronie internetowej Oddziału.
 2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Komisji Turystyki Pieszej.
 3. Regulamin i wzór odznaki, został uchwalona przez Zarząd Oddziału PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku w dniu: 17.03.2021 r. (uchwała nr 72/2017/2021) i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Wykaz kapliczek kamiennych i krzyży pokutnych

Krzyże kamienne:
1. Batorów, tzw. krzyż Marty, przy ścieżce Wambierzyckiej („Pątnicza Ścieżka”) *.
2. Batorów, krzyż na zboczu góry Błażkowa, ok. 100 m od Praskiego Traktu.
3. Czerwieńczyce, za murem kościoła p.w. św. Bartłomieja, nieopodal bramy.
4. Duszniki (Graniczna), na granicy polsko-czeskiej, ok. 100 m od przejścia Duszniki-Zdr. – Olešnice.
5. Dzikowiec, na skwerze, przy skrzyżowaniu dróg.
6. Gorzanów, na posesji przy ulicy Kłodzkiej 17.
7. Kłodzko, ul. Korytowska, przy ogrodzeniu cmentarza.
8. Kłodzko, na dziedzińcu Muzeum Ziemi Kłodzkiej.
9. Krosnowice, kościół p.w. św. Jakuba Apostoła, dwa kamienne krzyże na szczytach
kościoła.
10. Lewin Kłodzki, na posesji prywatnej, obok domu przy ul. Obrońców Warszawy 18.
11. Międzylesie (kierunek Lesica), ok. 2,7 km od przejazdu kolejowego (po lewej stronie drogi, w lesie).
12. Nowy Waliszów, za ogrodzeniem na cmentarzu przykościelnym.
13. Nowy Waliszów, na dachu, w szczycie nawy kościoła p.w. św. Mikołaja.
14. Poręba, na skarpie poniżej kościoła p.w. św. Sebastiana.
15. Radochów, przy pierwszych schodach prowadzących na górę Cierniak.
16. Stójków, przy drodze Stójków – Strachocin (przełęcz pomiędzy górami: Kuźnicą i
Pośrednicą).
17. Szalejów Dolny, przy kaplicy św. Marii Magdaleny.
18. Wambierzyce, w wydzielonym miejscu z posesji nr 20 przy drodze do Studzienna.
19. Wolibórz, na posesji prywatnej, za ogrodzeniem domu nr 130.
20. Żelazno, na posesji prywatnej, za ogrodzeniem domu nr 131.

Kapliczki kamienne:
1. Batorów, przy czerwonym szlaku w kierunku Studzienna, na pn od Rogacza.
2. Gorzanów, nieco oddalona od centrum wsi, przy dawnej drodze, za torami kolejowymi.
3. Huta, przy drodze „Wieczność”, nieopodal kamiennej figury („Strażnika Wieczności”).
4. Jaszkowa Dolna, na prywatnej posesji nr 21.
5. Jaszkowa Górna, przy posesji nr 29.
6. Konradów, przy głównej drodze, na prywatnej posesji nr 22.
7. Łężyce, przy drodze w górnej części wsi.
8. Ponikwa, przy drodze ok. 30 m za kościołem p.w. św. Józefa Robotnika.
9. Trzebieszowice, po prawej stronie drogi do Skrzynki, w polu, między okazałymi lipami.
* Krzyż Marty aktualnie jest niedostępny, znajduje się na terenie PNGS poza szlakiem turystycznym.

WYKAZ DAWNYCH KRZYŻY I KAPLICZEK KAMIENNYCH (PDF)

DODATKOWE INFORMACJE OD AUTORKI POMYSŁU ODZNAKI (PDF)

MAPA INTERAKTYWNA (http://drive.google.com/open?id=1BLkaUR92_Xkeazdl_HRm-eMJVzkl79Gn&usp=gmail)

Regulamin Odznaki

R E G U L A M I N

1. Odznaka została ustanowiona przez Oddział PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku.
2. Celem odznaki jest promocja regionu, odnalezienie krzyży i kapliczek w terenie, w miejscach wymienionych w załączniku do regulaminu, ich opisanie, uaktualnienie wiedzy z tego zakresu.
3. Odznakę weryfikuje i przyznaje, prowadzi ewidencję oraz sprzedaż: Oddział PTTK „Ziemi Kłodzkiej”, ul. Wita Stwosza 1, 57-300 Kłodzko; tel. 74/8673740, e-mail: poczta@klodzko.pttk.pl.
4. Odznakę może zdobywać każdy, po ukończeniu 7 r. ż., dzieci i młodzież pod opieką dorosłych.
5. Odznakę można zdobywać podczas zdobywania innych odznak turystycznych.
6. Maksymalny czas zdobywania odznaki jest nieograniczony.
7. Turysta odbywa wycieczki na własną odpowiedzialność, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i racjonalnego uprawiania turystyki oraz przestrzegania przepisów dotyczących poruszania się po obszarach prywatnych, chronionych i w rejonach granicy państwowej.
8. Wymagana liczba krzyży: 17 (z 19), kapliczek: 8 (z 9) – wykaz obiektów: załącznik do regulaminu odznaki.
9. Podstawą weryfikacji odznaki jest KRONIKA ODZNAKI z potwierdzeniami terenowymi w postaci pieczęci i/lub zdjęć osoby ubiegającej się o odznakę na tle krzyża lub kapliczki (podanych w załączniku), z podaną nazwą miejscowości, w której znajduje się dany obiekt i datą wycieczki. Honorowane są również książeczki turystyczne różnych form turystyki kwalifikowanej z potwierdzeniami kadry programowej.
10. W KRONICE (prowadzonej wg własnej inwencji) na pierwszej stronie winny znaleźć się dane osobowe, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej (e-mail).
11. KRONIKĘ ODZNAKI do weryfikacji należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: Oddział PTTK „Ziemi Kłodzkiej”, ul. Wita Stwosza 1, 57-300 Kłodzko.
12. Regulamin odznaki został zatwierdzony Uchwałą nr 7/2017/2017 Zarządu Oddziału PTTK w Kłodzku z dnia 30 VI 2017 r., obowiązuje od 1 X 2017 r.

Książeczka do odznaki

Wzór Książeczki (do wydruku) – PDF

Książeczki można także zakupić w Biurze Oddziału w cenie 5,00 zł lub zamówić wysyłkowo:

 1. Dokonujemy wpłaty na nasze konto: 98 9523 0001 0001 8845 2000 0001 tytułem „Książeczka TZK”, za każdą książeczkę 5,00 zł + koszt wysyłki:
  – 1-4 sztuki: 10,00 zł
  – 5-10 sztuk: 11,00 zł
  – powyżej 10 sztuk: 20,00 zł
 2. Informujemy e-mailem o adresie wysyłki, załączając potwierdzenie wpłaty: poczta@klodzko.pttk.pl
  (bez załączenia potwierdzenia wpłaty oczekiwanie na wysyłkę wydłuży się, ponieważ wpłata musi zostać zaksięgowana na naszym koncie).
 3. Jeżeli nie otrzymamy e-maila z danymi to wysyłamy książeczki na ten sam adres, z którego została dokonana wpłata bankowa.

Regulamin Odznaki

§ I. Postanowienia wstępne

1. Odznaka regionalna „TYSIĘCZNIKI ZIEMI KŁODZKIEJ” zwana dalej Odznaką ustanowiona została przez Komisję Turystyki Górskiej Oddziału PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku.

2. Celem Odznaki jest zachęcenie do poznawania gór oraz uprawiania turystyki na terenie Ziemi Kłodzkiej.

3. Nadzór nad zdobywaniem Odznaki sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału „Ziemi Kłodzkiej”w Kłodzku.

4. Odznaka jest jednostopniowa, a zdobycie jej wymaga spełnienia warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.

§ II. Warunki zdobywania Odznaki

1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 7 roku życia, osoby niepełnoletnie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

2. Odznakę zdobywa się na własną odpowiedzialność podczas pieszych wędrówek przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa w górach oraz przestrzegania przepisów dotyczących poruszania sie po obszarach chronionych i rejonach granicy panstwowej.

3. Wędrówki odbywa się po znakowanych szlakach turystycznych oraz nieoznakowanych ścieżkach na terenie Ziemi Kłodzkiej.

4. Odznakę uzyskuje się przez zdobycie, w dowolnej kolejności, wszystkich szczytów górskich wymienionych w załączniku do niniejszego regulaminu.

5. Zdobywanie Odznaki można łączyć ze zdobywaniem innych odznak na terenie Ziemi Kłodzkiej.

§ III. Weryfikacja

1. Podstawą weryfikacji jest książeczka weryfikacyjna zdobywcy Odznaki „TYSIĘCZNIKI ZIEMI KŁODZKIEJ” wykonana przez zdobywającego Odznakę lub prowadzona kronika wycieczek.W książeczce weryfikacyjnej powinny znaleźć się, na pierwszej stronie, dane osobiste ubiegającego się o Odznakę tj. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania i data urodzenia, a na następnych rubryki:

*data wycieczki,

*nazwa zdobywanego szczytu,

*trasa wędrówki,

*miejsce na potwierdzenie,

*miejsce na adnotację weryfikacyjną zdobycia szczytu.

Książeczka powinna posiadać osobną stronę z miejscem na adnotację o przyznaniu Odznaki.

2. Podstawą do zaliczenia zdobycia szczytu jest zdjęcie przedstawiające uczestnika wędrówki na tle charakterystycznych cech zdobywanego szczytu, jak również podpisy osób uprawnionych: przewodników, przodowników lub instruktorów PTTK wraz z podaniem numeru legitymacji. Przodownicy turystyki górskiej PTTK oraz przewodnicy górscy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania potwierdzeń.

3. Odznakę „TYSIĘCZNIKI ZIEMI KŁODZKIEJ” przyznaje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku.

4. Prawidłowo wypełnioną książeczkę z poświadczeniami zdobycia szczytów należy złożyć do weryfikacji w Oddziale PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku, ul. Wita Stwosza 1 lub przesłać pocztą wraz z załączoną kopertą zwrotną z naklejonymi znaczkami pocztowymi na adres: PTTK Oddział „Ziemi Kłodzkiej”, 57-300 Kłodzko, ul. Wita Stwosza 1.

5. Przyznanie Odznaki upoważnia do wykupienia i noszenia Odznaki.

§ IV. Przepisy końcowe

1. Komisja Turystyki Górskiej PTTK Oddziału „Ziemi Kłodzkiej” prowadzi rejestr zdobywców Odznaki i publikuje go na stronie internetowej Oddziału.

2. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Komisji Turystyki Górskiej Oddziału PTTK „Ziemi Kłodzkiej”.

3. Regulamin niniejszy został uchwalony przez Zarząd Oddziału PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w dniu 7 marca 2014 r. ( uchwałą nr 12/2013/2014 ) i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Książeczka do odznaki

Wzór Książeczki (do wydruku) – PDF

Książeczki można także zakupić w Biurze Oddziału w cenie 5,00 zł lub zamówić wysyłkowo:

 1. Dokonujemy wpłaty na nasze konto: 98 9523 0001 0001 8845 2000 0001 tytułem „Książeczka WWZK”, za każdą książeczkę 5,00 zł + koszt wysyłki:
  – 1-4 sztuki: 10,00 zł
  – 5-10 sztuk: 11,00 zł
  – powyżej 10 sztuk: 20,00 zł
 2. Informujemy e-mailem o adresie wysyłki, załączając potwierdzenie wpłaty: poczta@klodzko.pttk.pl
  (bez załączenia potwierdzenia wpłaty oczekiwanie na wysyłkę wydłuży się, ponieważ wpłata musi zostać zaksięgowana na naszym koncie).
 3. Jeżeli nie otrzymamy e-maila z danymi to wysyłamy książeczki na ten sam adres, z którego została dokonana wpłata bankowa

UWAGI

 1. W dniu 01.09.2020r. do wykazu została dodana wieża widokowa na Jagodnej
  Szczyt – Jagodna, Region – Góry Bystrzyckie, Wysokość – 977 m.n.p.m
  Współrzędne: 50°15’08.6″ N, 16°33’52.9″ E, wieża stalowa, dostępna.
 2. W dniu 03.09.2020r. Nadleśnictwo Zdroje przystąpiło do całkowitej likwidacji wieży widokowej na Torfowisku pod Zieleńcem. Osoby, które jeszcze nie zdążyły jej zdobyć proszone są o zdobycie w zamian nowej wieży na Kłodzkiej Górze: (szczyt: Kłodzka Góra, Region: Góry Bardzkie, Wysokość: 757 m.n.p.m.. współrzędne: 50°27′05,95″N 16°45′11,56″E, wieża stalowa, dostępna.
 3. W związku ze stanem technicznym poniższe wieże są NIEDOSTĘPNE: Czarna Góra, Wapniarka, Trójmorski Wierch. Do zaliczenia wieży wystarczy zdjęcie na jej tle.
 4. Wieża widokowa na Czernicy jest NIEDOSTĘPNA. Wejście możliwe tylko za zgodą Nadleśnictwa.
 5. Wieża na Włodzickiej Górze jest już DOSTĘPNA.
 6. W związku z prowadzonymi pracami konstrukcyjnymi w najbliższym czasie do wykazu wież zostaną dołączone wieże widokowe na: Orlicy (Góry Bystrzyckie), Czerńcu (Góry Bystrzyckie) i Śnieżniku (Masyw Śnieżnika)