Wykaz Wież Widokowych do Odznaki

WYKAZ WIEŻ WIDOKOWYCH DO ODZNAKI
WIEŻE WIDOKOWE ZIEMI KŁODZKIEJ (od 01.01.2021r.)

Lp.

Szczyt lub miejscowość

Region

Wysokość
m n.p.m.

Orientacyjne współrzędne

Uwagi

1

Borówkowa

Góry Złote

900

50°23’26.20’’N

16°54’9.42’’E

Stalowo-drewniana

2

Czarna Góra

Masyw Śnieżnika

1205

50°15’7.84’’N

16°48’18.14’’E

Drewniana, niedostępna

3

Czernica

Góry Bialskie

1083

50°16’20.01’’N

16°57’55.35’’E

Drewniana, niedostępna

4

Czerniec

Góry Bystrzyckie

891

50°18’90.44’’N

16°57’93.99’’E

Drewniana

5

Góra św. Anny

Wzgórza Włodzickie

647

50°34’0.03’’N

16°30’6.85’’E

Kamienna

6

Góra Wszystkich Świętych

Wzgórza Włodzickie

648

50°33’2.41’’N

16°31’16.25’’E

Kamienna

7

Grodziszcze

Wzgórza Włodzickie

396

50°30’8.51’’N

16°33’25.20’’E

Murowana, niedostępna

8

Jagodna

Góry Bystrzyckie

977

50°15’08.6″ N

16°33’52.9″ E

Stalowa

9

Jawornik Wielki

Góry Złote

874

50°24’26.06’’N

16°51’3.35’’E

Drewniana, platforma widokowa

10

Kalenica

Góry Sowie

964

50°38’34.07’’N

16°32’47.10’’E

Stalowa

11

Kłodzka Góra

Góry Bardzkie

757

50°27′05,95″N

16°45′11,56″E

Stalowa

12

Orlica

Góry Orlickie

1084

50°35’32.45’’N

16°36’07.13’’E

Drewniana

13

Suszyna

Wzgórza Ścinawskie

465

50°38’34.07’’N

16°30’52.49’’E

Betonowa

14

Szyndzielnia

Góry Bardzkie

410

50°26’44.82’’N

16°41’25.84’’E

Murowana, niedostępna

15

Trójmorski Wierch

Masyw Śnieżnika

1145

50°9’24.33’’N

16°47’24.47’’E

Drewniana, niedostępna

16

Wapniarka

Krowiarki

532

50°21’31.76’’N

16°39’53.64’’E

Drewniana, niedostępna

17

Wielka Sowa

Góry Sowie

1015

50°40’49.03’’N

16°29’8.16’’E

Kamienno-żelbetowa

18

Włodzicka Góra

Wzgórza Włodzickie

757

50°37’30.30’’N

16°26’5.31’’E

Murowana

Uwaga, ważne zmiany!

W dniu 03.09.2020r. Nadleśnictwo Zdroje przystąpiło do całkowitej likwidacji wieży widokowej na Torfowisku pod Zieleńcem. Osoby, które nabyły wersję książeczki z tą wieżą proszone są o wykreślenie jej z wykazu i wstawienie w jej miejsce dowolnej NOWEJ wieży widokowej (Kłodzka Góra, Czerniec bądź Orlica)

W związku ze stanem technicznym poniższe wieże są NIEDOSTĘPNE: Czarna Góra, Wapniarka, Trójmorski Wierch. Do zaliczenia wieży wystarczy zdjęcie na jej tle.

Wieża widokowa na Czernicy jest NIEDOSTĘPNA. Wejście możliwe tylko za zgodą Nadleśnictwa.

Regulamin Odznaki

REGULAMIN

§ I. Postanowienia wstępne

1. Odznaka regionalna „WIEŻE WIDOKOWE ZIEMI KŁODZKIEJ” zwana dalej Odznaką ustanowiona została przez Komisję Turystyki Górskiej Oddziału PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku.

2. Celem Odznaki jest zachęcenie do poznawania gór oraz uprawiania turystyki na terenie Ziemi Kłodzkiej.

3. Nadzór nad zdobywaniem Odznaki sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku.

4. Odznaka jest jednostopniowa, a zdobycie jej wymaga spełnienia warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.

§ II. Warunki zdobywania Odznaki

1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 7 roku życia, osoby niepełnoletnie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

2. Odznakę zdobywa się na własną odpowiedzialność podczas pieszych wędrówek przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa w górach oraz przestrzegania przepisów dotyczących poruszania się po obszarach chronionych i w rejonach granicy państwowej.

3. Wędrówki odbywa się po znakowanych szlakach turystycznych oraz nieoznakowanych ścieżkach na terenie Ziemi Kłodzkiej.

4. Odznakę uzyskuje się przez odwiedzenie, w dowolnej kolejności, wszystkich wież widokowych wymienionych w załączniku do niniejszego regulaminu.

5. Zdobywanie Odznaki można łączyć ze zdobywaniem innych odznak na terenie Ziemi Kłodzkiej.

6. Zdobywanie Odznaki rozpoczyna się od 1 stycznia 2015 r. Nie będą zaliczane wcześniejsze potwierdzenia odwiedzeń.

§ III. Weryfikacja

1. Podstawą weryfikacji jest książeczka weryfikacyjna zdobywcy Odznaki „WIEŻE WIDOKOWE ZIEMI KŁODZKIEJ” wykonana przez zdobywającego Odznakę lub prowadzona kronika wycieczek. W książeczce weryfikacyjnej powinny znaleźć się, na pierwszej stronie, dane osobiste ubiegającego się o Odznakę tj. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania i data urodzenia, a na następnych rubryki:

*data wycieczki,

*nazwa zdobywanego szczytu, wieży,

*trasa wędrówki,

*miejsce na potwierdzenie,

*miejsce na adnotację weryfikacyjną zdobycia szczytu.

Książeczka powinna posiadać osobną stronę z miejscem na adnotację o przyznaniu Odznaki.

2. Podstawą do zaliczenia zdobycia jest zdjęcie przedstawiające uczestnika wędrówki na tle wieży widokowej, jak również podpisy osób uprawnionych: przewodników, przodowników lub instruktorów PTTK wraz z podaniem numeru legitymacji. Przodownicy turystyki górskiej PTTK oraz przewodnicy górscy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania potwierdzeń.

3. Odznakę „WIEŻE WIDOKOWE ZIEMI KŁODZKIEJ” przyznaje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku.

4. Prawidłowo wypełnioną książeczkę z poświadczeniami odwiedzenia wież należy złożyć do weryfikacji w Oddziale PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku, ul. Wita Stwosza 1 lub przesłać pocztą wraz z załączoną kopertą zwrotną z naklejonymi znaczkami pocztowymi na adres: PTTK Oddział „Ziemi Kłodzkiej”, 57-300 Kłodzko, ul. Wita Stwosza 1.

5. Przyznanie Odznaki upoważnia do wykupienia i noszenia Odznaki.

§ IV. Przepisy końcowe

1. Komisja Turystyki Górskiej PTTK Oddziału „Ziemi Kłodzkiej” prowadzi rejestr zdobywców Odznaki i publikuje go na stronie internetowej Oddziału.

2. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Komisji Turystyki Górskiej Oddziału PTTK „Ziemi Kłodzkiej”.

3. Regulamin niniejszy został uchwalony przez Zarząd Oddziału PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w dniu 27 listopada 2014 r. (uchwała nr 18/2013/2014) i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.