Komisja Turystyki Kolarskiej „NAKOLE”

Skład Komisji:

Jan Smogor – Przewodniczący

Włodzimierz Popielas – Wiceprzewodniczący

Dariusz Szczepański – Sekretarz

Władysław Dawiec – członek Komisji

Jan Boczula – członek Komisji

REGULAMIN

ODDZIAŁOWEJ KOMISJI TURYSTYKI KOLARSKIEJ PTTK

§ 1

Niniejszy regulamin, uchwalony przez Oddziałową Komisję Turystyki Kolarskiej na podstawie art. 35 ust. 5 Statutu Oddziału PTTK „Ziemi Kłodzkiej”w Kłodzku i zatwierdzony przez Zarząd Oddziału PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku uchwałą numer 3/2019 z dnia 28 lutego 2019 r., określa zakres i tryb działania Oddziałowej Komisji Turystyki Kolarskiej, zwanej dalej Komisją.

§ 2

1. Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej jest społecznym fachowym organem działalności zarządu oddziału PTTK.

2. Siedzibą komisji jest siedziba zarządu Oddziału PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku mieszcząca się w Kłodzku przy ulicy Wita Stwosza 1.

3. Komisja może posługiwać się w swej pracy pieczątką podłużną z napisem:

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Oddział PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku

Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej

57-300 Kłodzko ul. Wita Stwosza 1

§ 2

1. Komisja jest powoływana przez zarząd oddziału z grona aktywu kolarskiego oddziału na wniosek jej opiekuna w oparciu o przeprowadzone konsultacje z tym gronem i zatwierdzana uchwałą zarządu oddziału.

2. Skład komisji może wynosić od 3 do 21 osób, przy czym możliwe jest uzupełnianie go przez istniejącą już komisję do wysokości 1/3 pierwotnej ilości jej członków.

3. Komisją opiekuje się członek prezydium zarządu oddziału i odpowiada za jej pracę.

4. W przypadku bezczynności komisji lub działalności niezgodnej ze Statutem i uchwałami PTTK – zarząd oddziału ma prawo rozwiązać komisję lub odwołać jej członków.

§ 3

1. Komisja wybiera ze swego grona prezydium, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza. Komisja może również pracować bez podziału na prezydium i plenum.

2. Posiedzenia prezydium oraz plenarne odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na kwartał.

3. Komisja może pracować w zespołach, zapraszać na zasadach społecznych ekspertów, powierzać wykonanie prac osobom spoza swego grona i powoływać stałych współpracowników bez głosu decydującego.

4. Uchwała komisji jest ważna jedynie wówczas, jeśli w trakcie jej podejmowania obecni są przewodniczący lub jego zastępcy oraz co najmniej połowa członków komisji. Rejestrowane uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

§ 4

1. Komisja realizuje statutowe zadania PTTK, uchwały zjazdu oddziału, zarządu oddziału PTTK
w zakresie turystyki kolarskiej oraz prace inicjowane przez Komisję Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK.

2. Powyższe zadania komisja realizuje przez swych członków, kadrę i aktyw kolarski oddziału, przy pomocy biura zarządu oddziału.

§ 5

1. Do zakresu działalności komisji należy:

 1. Realizowanie zadań wynikających z uchwał Zjazdu Oddziału, Zarządu Oddziału i władz naczelnych PTTK.
 2. Inspirowanie i koordynowanie działalności w zakresie turystyki kolarskiej na terenie oddziału, w tym podejmowanie prac organizatorskich oraz prowadzenie akcji popularyzujących turystykę kolarską na terenie oddziału.
 3. Kształtowanie wzorców właściwych postaw i zachowań związanych z aktywnością turystyczną.
 4. Rozwijanie wszelkich form działania związanych z ochroną środowiska przyrodniczego
  i kulturowego uwzględniających rozwój turystyki i krajoznawstwa.
 5. Współpraca z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami, zwłaszcza regionalnymi, zajmującymi się turystyką kolarską na terenie oddziału.
 6. Szkolenie, zgodnie z obowiązującymi w PTTK programami, przodowników turystyki kolarskiej w tym przeprowadzanie okresowej weryfikacji przodowników.
 7. Weryfikowanie odznak – własnego oddziału lub ogólnopolskich zgodnie z ich regulaminem przy pomocy Terenowego Referatu Weryfikacyjnego Odznak Turystyki Kolarskiej.
 8. Organizowanie prac związanych z wytyczaniem i znakowaniem rowerowych szlaków turystycznych PTTK, ustalanie ich przebiegu, kontrola stanu znakowania i wykonywania prac znakarskich.
 9. Dokonywanie oceny działalności w tym składanie sprawozdań zarządowi oddziału PTTK
  i Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK.
 10. Współpraca z komisjami turystyki kolarskiej sąsiednich oddziałów, w tym w zakresie turystyki kolarskiej w skali regionu.
 11. Wykonywanie innych zadań wynikających ze specyfiki działań Komisji.

2. Komisja swą działalność realizuje w oparciu o roczny plan pracy zatwierdzony przez zarząd oddziału PTTK.

3. Komisja działa na podstawie wyodrębnionych środków finansowych stanowiących część budżetu zarządu oddziału PTTK lub pozyskanych z zewnątrz.