Wieże Widokowe Ziemi Kłodzkiej

REGULAMIN

§ I. Postanowienia wstępne

1. Odznaka regionalna „WIEŻE WIDOKOWE ZIEMI KŁODZKIEJ” zwana dalej Odznaką ustanowiona została przez Komisję Turystyki Górskiej Oddziału PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku.

2. Celem Odznaki jest zachęcenie do poznawania gór oraz uprawiania turystyki na terenie Ziemi Kłodzkiej.

3. Nadzór nad zdobywaniem Odznaki sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku.

4. Odznaka jest jednostopniowa, a zdobycie jej wymaga spełnienia warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.

§ II. Warunki zdobywania Odznaki

1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 7 roku życia, osoby niepełnoletnie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

2. Odznakę zdobywa się na własną odpowiedzialność podczas pieszych wędrówek przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa w górach oraz przestrzegania przepisów dotyczących poruszania się po obszarach chronionych i w rejonach granicy państwowej.

3. Wędrówki odbywa się po znakowanych szlakach turystycznych oraz nieoznakowanych ścieżkach na terenie Ziemi Kłodzkiej.

4. Odznakę uzyskuje się przez odwiedzenie, w dowolnej kolejności, wszystkich wież widokowych wymienionych w załączniku do niniejszego regulaminu.

5. Zdobywanie Odznaki można łączyć ze zdobywaniem innych odznak na terenie Ziemi Kłodzkiej.

6. Zdobywanie Odznaki rozpoczyna się od 1 stycznia 2015 r. Nie będą zaliczane wcześniejsze potwierdzenia odwiedzeń.

§ III. Weryfikacja

1. Podstawą weryfikacji jest książeczka weryfikacyjna zdobywcy Odznaki „WIEŻE WIDOKOWE ZIEMI KŁODZKIEJ” wykonana przez zdobywającego Odznakę lub prowadzona kronika wycieczek. W książeczce weryfikacyjnej powinny znaleźć się, na pierwszej stronie, dane osobiste ubiegającego się o Odznakę tj. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania i data urodzenia, a na następnych rubryki:

*data wycieczki,

*nazwa zdobywanego szczytu, wieży,

*trasa wędrówki,

*miejsce na potwierdzenie,

*miejsce na adnotację weryfikacyjną zdobycia szczytu.

Książeczka powinna posiadać osobną stronę z miejscem na adnotację o przyznaniu Odznaki.

2. Podstawą do zaliczenia zdobycia jest zdjęcie przedstawiające uczestnika wędrówki na tle wieży widokowej, jak również podpisy osób uprawnionych: przewodników, przodowników lub instruktorów PTTK wraz z podaniem numeru legitymacji. Przodownicy turystyki górskiej PTTK oraz przewodnicy górscy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania potwierdzeń.

3. Odznakę „WIEŻE WIDOKOWE ZIEMI KŁODZKIEJ” przyznaje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku.

4. Prawidłowo wypełnioną książeczkę z poświadczeniami odwiedzenia wież należy złożyć do weryfikacji w Oddziale PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku, ul. Wita Stwosza 1 lub przesłać pocztą wraz z załączoną kopertą zwrotną z naklejonymi znaczkami pocztowymi na adres: PTTK Oddział „Ziemi Kłodzkiej”, 57-300 Kłodzko, ul. Wita Stwosza 1.

5. Przyznanie Odznaki upoważnia do wykupienia i noszenia Odznaki.

§ IV. Przepisy końcowe

1. Komisja Turystyki Górskiej PTTK Oddziału „Ziemi Kłodzkiej” prowadzi rejestr zdobywców Odznaki i publikuje go na stronie internetowej Oddziału.

2. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Komisji Turystyki Górskiej Oddziału PTTK „Ziemi Kłodzkiej”.

3. Regulamin niniejszy został uchwalony przez Zarząd Oddziału PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w dniu 27 listopada 2014 r. (uchwała nr 18/2013/2014) i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik nr 1

WYKAZ WIEŻ WIDOKOWYCH DO ODZNAKI
WIEŻE WIDOKOWE ZIEMI KŁODZKIEJ (od 01.01.2021r.)

Lp.Szczyt lub miejscowośćRegionWysokość
m n.p.m.
Orientacyjne współrzędneUwagi
1BorówkowaGóry Złote90050°23’26.20’’N16°54’9.42’’EStalowo-drewniana
2CzernicaGóry Bialskie108350°16’20.01’’N16°57’55.35’’EDrewniana, niedostępna
3CzerniecGóry Bystrzyckie89150°18’90.44’’N16°57’93.99’’EDrewniana
4Góra św. AnnyWzgórza Włodzickie64750°34’0.03’’N16°30’6.85’’EKamienna
5Góra Wszystkich ŚwiętychWzgórza Włodzickie64850°33’2.41’’N16°31’16.25’’EKamienna
6GrodziszczeWzgórza Włodzickie39650°30’8.51’’N16°33’25.20’’EMurowana, niedostępna
7JagodnaGóry Bystrzyckie97750°15’08.6″ N16°33’52.9″ EStalowa
8Jawornik WielkiGóry Złote87450°24’26.06’’N16°51’3.35’’EDrewniana, platforma widokowa
9KalenicaGóry Sowie96450°38’34.07’’N16°32’47.10’’EStalowa
10Kłodzka GóraGóry Bardzkie75750°27′05,95″N16°45′11,56″EStalowa
11OrlicaGóry Orlickie108450°35’32.45’’N16°36’07.13’’EDrewniana
12SuszynaWzgórza Ścinawskie46550°38’34.07’’N16°30’52.49’’EBetonowa
13SzyndzielniaGóry Bardzkie41050°26’44.82’’N16°41’25.84’’EMurowana, niedostępna
14Trójmorski WierchMasyw Śnieżnika114550°9’24.33’’N16°47’24.47’’EDrewniana, niedostępna
15WapniarkaKrowiarki53250°21’31.76’’N16°39’53.64’’EDrewniana, niedostępna
16Wielka SowaGóry Sowie101550°40’49.03’’N16°29’8.16’’EKamienno-żelbetowa
17Włodzicka GóraWzgórza Włodzickie75750°37’30.30’’N16°26’5.31’’EMurowana

Załącznik 2

Wzór książeczki do pobrania (PDF)