Zasady korzystania ze szlaków PTTK

ZASADY KORZYSTANIA ZE SZLAKÓW GÓRSKICH

ZNAKOWANYCH PRZEZ ODDZIAŁ PTTK „ZIEMI KŁODZKEJ”

W KŁODZKU

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie w górach w art. 2 określa obszar górski w Sudetach jako Sudety Zachodnie, Sudety Środkowe i Sudety Wschodnie, z wyłączeniem jednostek osadniczych i dróg publicznych.

Szlaki turystyczne znakowane przez Oddział PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w całości leżą w terenie górskim, a odpowiednią jednostką ratownictwa górskiego dla tego obszaru jest Grupa Wałbrzysko -Kłodzka GOPR w Wałbrzychu tel. alarmowy 985 i 601100300 lub 74 8423414.

1. Osoby przebywające w górach obowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności:

a) zapoznania się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu lub urządzenia i ich przestrzegania;

b) stosowania się do znaków nakazu i zakazu umieszczonych przez odpowiednie podmioty prowadzące w górach zorganizowaną działalność w zakresie sportu, rekreacji lub turystyki;

c) zapoznania się oraz dostosowania swoich planów aktywności do własnych umiejętności, aktualnych warunków atmosferycznych, prognozy pogody, komunikatu lawinowego dla danego obszaru i zastosowania się do zaleceń i ograniczeń wynikających z ogłoszonego stopnia zagrożenia lawinowego oraz panujących i przewidywanych warunków atmosferycznych na danym obszarze;

d) użytkowania sprzętu turystycznego odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia;

e) bezzwłocznego informowania podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób; przy lokalizacji wypadku wykorzystaj współrzędne GPS, gdy posiadasz odpowiednie urządzenie;

f) zachowania rozwagi i zdrowego rozsądku;

g) zaplanowania trasy wycieczki i zabrania z sobą mapy turystycznej danego obszaru, telefonu komórkowego z dobrze naładowaną baterią z wpisanym numerem służb ratowniczych; korzystanie z usług przewodnika górskiego poprawi twoje bezpieczeństwo.

2. Każdy dorosły użytkownik szlaków korzysta ze szlaku na własna odpowiedzialność, a osoba niepełnoletnia na odpowiedzialność pełnoletniego opiekuna.

3. Przebywanie na szlakach górskich udostępnianych w celach turystycznych, rekreacyjnych i sportowych może być niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi. Decyzje dotyczące wejścia na teren górski turysta indywidualny podejmuje samodzielnie, w oparciu o własne doświadczenie oraz wskazówki zawarte w komunikatach zamieszczanych na stronach Grupy Wałbrzysko-Kłodzkiej GOPR. W przypadku grup zorganizowanych, prowadzonych przez uprawnionego przewodnika, decyzję podejmuje przewodnik prowadzący grupę .

4. Uprawianie turystyki w terenie górskim wymaga przygotowania kondycyjnego, po-siadania odpowiedniej wiedzy o trudnościach i zagrożeniach, używania odpowiedniego sprzętu i wyposażenia umożliwiającego poruszenie się w trudnym terenie górskim, a dodatkowo wymaga uwzględnienia zaleceń wynikających z komunikatów zamieszczanych na stronach internetowych Grupy Wałbrzysko-Kłodzkiej GOPR.

5. W okresie zalegania pokrywy śnieżnej lub oblodzenia szlaki turystyczne nie są odśnieżane, a korzystanie z nich wymaga dokładnej znajomości ich przebiegu oraz odpowiedniego sprzętu.

6. Uprawianie turystyki górskiej zalecane jest w porze dziennej. Należy unikać wędrówek w porze nocnej.

7. W przypadkach, kiedy przebieg trasy pieszej, narciarskiej, rowerowej lub konnej pokrywa się, pierwszeństwo na tej trasie posiadają kolejno: (1) turyści piesi, (2) turyści na nartach, (3) rowerzyści, (4) turyści na koniach.

8. Za bezpieczeństwo osób biorących udział w imprezach rekreacyjnych, sportowych lub turystycznych odbywających się na oznakowanym szlaku turystycznym odpowiedzialność ponosi organizator tej imprezy.

9. Wjazd pojazdami mechanicznymi na oznakowany szlak na obszarze leśnym będą-cym pod administracją Lasów Państwowych wymaga zezwolenia danego Nadleśnictwa. Na takich drogach obowiązują ogólne zasady ruchu drogowego.

10. Poszczególne Nadleśnictwa mają prawo do zamykania odcinków szlaków turystycznych (np. uszkodzonych przez czynniki atmosferyczne, w trakcie remontów szlaków turystycznych, ze względów ochrony przyrody i ze względów przeciwpożarowych) w celu zapewnienia bezpieczeństwa turystom wchodzącym na ich teren. Zamknięte odcinki szlaków turystycznych winny być przez Nadleśnictwo odpowiednio oznakowane.

12. W podłożu na szlakach terenowych miejscami występują ruchome kamienie i głazy, które mogą być wilgotne i śliskie, a przy ich pokonywaniu należy zachować szczególną ostrożność. W przypadku napotkania na szlaku niebezpiecznej przeszkody, np. jak powalone drzewo czy uszkodzone przejście przez potok, należy poszukać bezpiecznego obejścia lub zawrócić.

13. W przypadku zgubienia szlaku, w celu uniknięcia zabłądzenia, należy wrócić do ostatniego znaku i podjąć decyzję, czy należy kontynuować dalszą wędrówkę inną trasą czy zawrócić.

14.Za stan nawierzchni na drogach i ścieżkach będących jednocześnie szlakami oraz stan budowli zlokalizowanych w pasach tych dróg i ścieżek odpowiada właściciel lub administrator obszaru, na którym te drogi i budowle są zlokalizowane.

Zarząd Oddziału PTTK

„Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku.